sábado, 29 de enero de 2022

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2021

 

Segons les dades de l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2021 , fetes públiques per l'INE el dijous 27 de gener, , la població activa estrangera estava integrada per 3.094.900 persones, amb 2.448.300 ocupades i 646.500 aturades, mentre que 1.371.300 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.466.100, amb un augment trimestral de 15.600 i una disminució en sèrie interanual de 39.300 persones.

Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

També cal fer esmen de l’adaptació de l’EPA al Reglament (UE) 2019/1700, del Parlament Europeu i del Consell, de 10 d’octubre de 2019 i del Reglament (UE) 2019/2240 de 16 de desembre de 2019. Els canvis que suposa aquesta adaptació es van explicar en la nota de premsa on s’informava de les dades del primer trimestre del 2021, posant en relleu que no s‘apreciaven canvis significatius en la continuïtat de les principals sèries de resultats.

Fetes aquestes precisions, si comparem amb les dades del tercer trimestre del 2021, la disminució de la població activa estrangera ha estat de 30.100 persones i en sèrie interanual de 82.800. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut un descens de 128.800 persones sobre el trimestre anterior, i un increment de 307.500 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 69,30 %, 12 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,30 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat un descens del 0,92 %, mentre que el de la població espanyola ha estat del 0,43 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un augment del 0,69 %, i la de la població estrangera una disminució de l’1,23 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 20,89 %, es a dir 8,72 punts per sobre de l’espanyola (12,17 %). Durant el quart trimestre del 2021 la desocupació autòctona va minvar en 280.100 persones, i la estrangera en32.800.

Durant el quart trimestre del 2021 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un augment de 151.300 persones, i el d’estrangers de 2.700.  En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 115.200 persones, la població aturada disminueix en 198.000 i la inactiva creix en 43.500, mentre que la població ocupada espanyola experimenta un molt important creixement de 725.400 persones, la població aturada disminueix en 417.900, i la inactiva minva en 196.700 persones.

No hay comentarios: