jueves, 23 de diciembre de 2021

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de novembre

 

1. En la pagina web del Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, es publicaren el dijous 21 d’octubre les  dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes de novembre.   

L’actual estructura ministerial ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació s’aporta sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de novembre hi havia un total de 2.263.281 afiliats, dels quals 792.644 eren de països UE (426.477 homes i 366.167 dones), i 1.470.636 de països no UE (855.675 homes i 614.961 dones). Prop del 43 % són dones. Cal recordar que la mitja d'afiliats del mes de novembre de  2020 era de 2.073.741. És a dir, en els últims dotze mesos s'ha produït un increment de 189.540.  Segon països de procedència, el 35,02 % són de països UE i el 64,98 % d'altres Estats.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 1.939 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 455 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 363.448 del mes de novembre de 2020 als actuals 385.280.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’agost d’enguany  és la següent: el 82,77 % està afiliat a el règim general, el 17,02 % al d'autònoms, i el 0,20 % al de la mar

Les dades inclouen informació sobre l'evolució del percentatge d'estrangers sobre el total de l'afiliació des de l'any 2008, sent important destacar al meu entendre que el del mes de novembre  (11,46 %) supera el del mateix mes de fa deu any, 10,15 %, i es troba més dels dos punts de diferència per sobre del mínim del 9,28 % que es va tenir en el mes de novembre de 2014,  produint-se a partir de llavors un increment anual fins aquest any, amb l’excepció de 2020. També és important destacar que el percentatge d’afiliació és superior al del mes de novembre de 2008 (10,66 %), es a dir tot just a l’inici de la crisi econòmica.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de novembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (544.383, 24,05 %), seguida de Madrid (470.695, 20,80 %), Andalusia (274.413, 12,12 %) i la Comunitat Valenciana (257.782, 11,39 %).  A Catalunya el creixement en sèrie interanual ha estat de 46.978, un 9,25 %. Fa un any  , Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats  (498.305, 24,03 %), seguida de Madrid (432.921, 20,88 %), Andalusia (252.839, 12,19 %) i la Comunitat Valenciana (236.966, 11,43 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions de el règim agrari i de el personal al servei de la llar familiar suposen el 30,82 i 43,59 %, del total de l'afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d'afiliats en el sector de l'hostaleria, que ocupa a 275.479 (22,78 %),  de les quals 192.194 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. El segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, que ocupa a 237.493 (9,61 %), dels quals 157.217 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 187.699, un 13,51 % del total, dels quals 126.512 són de països no UE; el sector de la construcció se situa en el quart lloc i ocupa a 158.517, un 17,27 % dels quals 108.539 són de països no UE; la indústria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 147.582 afiliats, 7,84 %, dels quals 89.636 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (98.829, 13,18 %, sempre sobre el total de l'afiliació en el sector), del sector de l'hostaleria (67.138, 20,96 %), i del sector de la construcció (52.690, 13,18 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 28.682).

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (214.084 i 155.771, respectivament), dels xinesos i romanesos en el d'autònoms (59.568 i 43.044), els marroquins i romanesos en l'agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (88.933 i 47.432). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el règim general, la presència romanesa és també majoritària (27.724), seguida de la boliviana (10.176) i ucraïnesa (9.895)

Per països de procedència, a tot l'Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (332.430), i els marroquins es situen a la segona posició amb 280.858 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb  140.068, quedant els veneçolans en la quarta posició, 106.304, per davant dels xinesos amb 106.232, dels colombians amb 100.569, dels equatorians amb 71.624, dels britànics amb 66.390, dels portuguesos amb 58.384, i dels búlgars amb 58.039. Fa un any   ,  els treballadors romanesos ocupaven la primera posició ocupen la primera posició (326.647), i els marroquins es situaven a la segona posició amb 259.773  treballadors. Els italians ocupaven la tercera posició, amb 122.662, quedant els xinesos en la quarta posició 98.027, per davant dels colombians amb 83.385, dels veneçolans amb 81.872, dels equatorians amb 69.533, dels britànics amb 64.794, dels búlgars amb 56.900  i dels portuguesos amb 54.749

La informació disponible també inclou com ha evolucionat l'afiliació dels vuit països amb més participació dels seus nacionals en el règim general i en el d'autònoms, des de l'any 2012 destacant d'una banda el molt important creixement de la població veneçolana en els últims tres anys, i el descens de la població equatoriana tot i que enguany s’està recuperant. La població colombiana s’ha anat recuperant paulatinament del important descens entre 2011 i 2015, situant-se per damunt de les dades de 2012.

 3. La mitja del mes de novembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 544.383, dels quals 164.008 són de països UE i 380.375 de països no UE.

Per règims, el 84,29 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,59 % en el d’autònoms, i el 0,12 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, italians i romanesos en el general (53.534, 37.544 i 35.757,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (16.412, 7.898 i 5.780), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.208 i 2.523). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència de la població hondurenya és majoritària (5.234), seguida de la població boliviana (3.409) i marroquí (1.916).

 En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 3,34 i 6,18 % del total de l’afiliació, respectivament), el  primer lloc correspon comerç i reparació de vehicles, amb 68.261 (14,88 %), dels quals 47.891 són de països no UE,  i el segon a l’hostaleria, amb 59.929 afiliats (13,06 %),  dels quals 46.539 són de països no UE,   ocupant el tercer lloc les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 64.057 afiliats (13,96 %), dels quals 45.874 son de països no UE; el quart és per a la indústria manufacturera, amb 48.939 (10,67 %), dels quals 33.601 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 36.551 (7,97 %), dels quals 30.726 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (19,695, 23,20 % del total), de l’hostaleria ( 17.302, 20,38 %) i de la construcció (8.933, 10,52 %). Fa un any  , i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 3,52 i 6,93 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia al comerç i reparació de vehicles, amb 62.483 (14,96 %),  dels quals 43.504 eren de països no UE, i l’hostaleria baixava al tercer lloc amb 51.570 afiliats (12,35 %),  dels quals 43.504 eren de països no UE, passant al segon lloc les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 56.166 afiliats (13,45 %), dels quals 39.330 eren de països no UE; el quart era per a la indústria manufacturera, amb 45.367 (10,87 %), dels quals 30.681eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 34.002  (8,14 %), dels quals 28.255 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.729, 23,38 % del total), de l’hostaleria (16.694, 20,84 %) i de la construcció (8.286, 10,34 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (66.815), seguits dels romanesos (45.991), i els italians ocupen la tercera posició (45.644). A continuació trobem els xinesos (30.442), els pakistanesos (22.381), els francesos (20.700), els colombians (18.857),  els veneçolans (17.628), els hondurenys (16.031), i els bolivians (14.276). Fa unany  ,   els treballadors marroquins eren els primers (61.606), seguits dels romanesos (44.205), i els italians ocupaven la tercera posició (40.821). A continuació trobàvem els xinesos (27.367), els pakistanesos (20.816), els francesos (19.367), els colombians (15.850), els bolivians (14.989), els hondurenys (13.777), i els veneçolans (13.727).