jueves, 3 de junio de 2021

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de maig.

 

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes públiques el dimecres 2 de juny  pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions    

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de maig ha estat de 2.169.326, amb un augment de 57.906 persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment del creixement de l’afiliació al règim general (54.019). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 378.165, i el del règim general és de 1.786.487.

Durant el mes de maig el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar en sèrie interanual en 711.902 persones, mentre que el creixement del nombre d'estrangers va ser de 159.442. Cal tenir en consideració que les comparacions amb les dades del mes de maig de 2020 s’han de fer tenint en compte la greu situació viscuda en l`àmbit laboral fa justament un any.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 11.26 % del total de la població treballadora afiliada (19.267.221).

2. Analitzo a continuació  les  dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de maig i de les prestacions per desocupació corresponents al mes d'abril, que han estat també publicades el dimecres 2 juny pel Ministeri  de Treball i Economia Social. 

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 556.583 (14,72 % del total, 3.781.250). 194.066 són de països UE i 362.517 de països no UE. S'ha produït un descens  mensual de 22.671 persones (17,52 % del total, 129.378), i un creixement interanual de 49.701 (la reducció total de l’atur ha estat de 76.526). En les dades del mes de maig destaca i la disminució en el sector  l’agricultura (8,61 %, sent l’atur de 45.106).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 111.254 (23,09 % del total, 481.817). 276.477 són de països UE i 84.777 de països no UE, amb un descens mensual de 5.336 persones (23,53  % del total, 22.671), i un augment interanual de 10.131 (20,38 % del total, 49.701). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (71.819), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 10.8522, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 16.036.

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 341.1620, amb un augment mensual de 61.522 i creixement interanual de 120.225. 97.006 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 244.156 al regim general. A Catalunya,  el nombre ha estat de 56.618, amb un augment mensual de 9.576 i interanual de 22.940. 12.777 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 43.841 al regim general.

E) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes d’abril: 264.953, amb una disminució interanual del 51,5 %. 107.234 aturats són de països UE i 157.719 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 12,22 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 15,80 % si es tracta de la prestació contributiva, del 9,02 % en cas de subsidi, 12,47 % en la renda activa d'inserció, i 4,96 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades d’abril amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment generalitzat de la població acollida a la prestació contributiva, dels perceptors de subsidi,  dels qui reben la renda activa d'inserció, i de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,77 al 15,80 % (un augment del 23,7 % en sèrie interanual), i el subsidi ha baixat del 9,09 al 9,02 % (0,8 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (9,02 i 15,80 respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 12,47 % del total dels perceptors, amb un augment del 22,3 %. interanual. De les dades del mes d’abril cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 61,3 % dels estrangers de països UE i el 58,3 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 38,7 i 41,7 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de febrer, un total de 2.168.915, el 46 % reben prestacions contributives i el 54 % prestacions assistencial.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 27,08 % (33.01 i 59,79 % els mesos d’abril de 2019 i 2020 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 206.760.000 euros, un 8,3 % de la despesa total (amb una disminució del 23,1 % sobre l'any anterior).

El 72,9 % de la despesa total de prestacions (2.499.809 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que és del 72,8 % en el cas dels aturats estrangers (70,7 i 89,9 % els mesos d’abril de 2019 i 2020, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (12,79 %), per davant de la de Barcelona (11,46 %), Illes Balears (8.46 %), Alacant (5,66 %), València (5,37 %), Las Palmas (5,05 %),  Santa Cruz de Tenerife (4,37 %),  Múrcia (4,07 %), Almeria (4,06 %) i Tarragona (3,36 %).

 E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (48.041, 18,13 % %), per davant dels marroquins (47.563, 17,95 %), mentre que els italians ocupen la tercera posició (15.493, 5,85 %), per davant dels búlgars  (11.024, 4,16 %) i dels colombians (10.351, 3,91 %).

No hay comentarios: