miércoles, 7 de abril de 2021

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de març.

 

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes públiques el dimarts, 6 d’abril,  pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions  

 

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents: 

 

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de març ha estat de 2.072.259, amb un augment de 18.262  persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment del creixement de l’afiliació al règim general (13.586). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 370.217, i el del règim general és de 1.697.630.

 

Durant el mes de març el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social va disminuir en sèrie interanual en 85.858 persones, mentre que els descens del nombre d'estrangers va ser de 1.670. La nota de premsa del MISSMI destaca que les comparacions amb les dades del mes de març de 2020 “no són molt representatives, a causa del fort impacte de la pandèmia de la Covid en el mercat laboral en la meitat del mes”.

 

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 10,95 % del total de la població treballadora afiliada (18.920.902).

 

2. Analitzo a continuació  les  dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de març i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de febrer, que han estat també publicades el dimarts 6 d’abril pel Ministeri  de Treball i Economia Social.

 

Les dades més destacats són les següents:

 

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 584.165 (14,28 % del total, 3.949.640). 202.515 són de països UE i 381.650 de països no UE. S'ha produït un descens  mensual de 6.292 persones (10,63 % del total, 59.149), i un creixement interanual de 140.611 (35,03 % del total 401.328). En les dades del mes de març destaca l‘augment entre les persones en el sector  l’agricultura (1,70 %, sent l’atur de 50.119) i la disminució en el de la construcció (2,19 %, sent l’atur de 47.960).

 

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 118.336 (20,25 % del total, 584.165). 27.991 són de països UE i 90.345 de països no UE, amb un descens mensual de 545 persones (8,66 % del total, 6.292), i un augment interanual de 31.190 (22,18  % del total, 140.611). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (77.310), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 11.118, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 15.836.

 

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 285.6471, amb un augment mensual de 22.216 i interanual de 19.863. 75.904 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 209.743 al regim general. A Catalunya,  el nombre ha estat de 45.863, amb un augment mensual de 5.661 i interanual de 1.046. 10.199 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 35.464 al regim general.

 

D) Cal fer especial esment que el nombre de persones incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)  a finals de març era d’un total de 743.628. El 71 %, 528.098, estan sotmesos a normativa que preveu exoneracions en las cotitzacions empresarials a la Seguretat Social. 214.756 eren ERTOS amb reducció de jornada. El sector més afectat era el de les agències de viatges, amb el 60’5 % dels afiliats en ERTO.

 

La nota de premsa del MISSMI  i les dades estadístiques posen en relleu  que la xifra màxima de 3.617.306 persones incloses en un ERTE es va assolir el 24 d’abril de 2020. Per Comunitats Autònomes, les taxes més elevades es troben en les Illes Canàries (Las  Palmas, 15,75 %, Santa Cruz de Tenerife 12,5 %) i les Illes Balears (10,6 %).

 

E) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de febrer: 296.111, amb un augment interanual del 31,7 %. 120.925 aturats són de països UE i 175.186 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 12,55 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 15,89 % si es tracta de la prestació contributiva, del 9,30 % en cas de subsidi, 12,0 % en la renda activa d'inserció, i 5,10 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

 

Si comparem les dades de febrer amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment generalitzat de la població acollida a la prestació contributiva, dels perceptors de subsidi,  dels qui reben la renda activa d'inserció, i de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 14.11 al 15,89 % (un augment del 13,7 % en sèrie interanual), i el subsidi ha passat del 8,18 al 9,30 % (12,8 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (9,30 i 15,89, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 12,0 % del total dels perceptors, amb un augment del 18,7 %. interanual. De les dades del mes de febrer cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

 

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 64,3 % dels estrangers de països UE i el 61,1 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 35,7 i 38,9 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de febrer, un total de 2.359.191, el 49 % reben prestacions contributives i el 51 % prestacions assistencials.

 

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 29,11 % (36,50 i 37,91 % els mesos de febrer de 2019 i 2020 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 239.723.000 euros, un 8,8 % de la despesa total (amb un augment del 36,7 % sobre l'any anterior).

 

El 74,1 % de la despesa total de prestacions (2.734.971 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 75,7 % en el cas dels aturats estrangers (73,8 i 74,7 % els mesos de febrer de 2019 i 2020, respectivament).

 

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (12,61 %), per davant de la de Barcelona (11,73 %), Illes Balears (9,3%), Alacant (6,21 %), València (5,30 %), Las Palmas (4,85 %), Màlaga (4,23 %),  Santa Cruz de Tenerife (4,13 %), Girona (3,39), i Múrcia (3,35 %).

 

 E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (52.949, 17,88 % %), per davant dels marroquins (50.093, 16,92 %), mentre que els italians ocupen la tercera posició (18.542, 6,26 %), per davant dels colombians (12.041, 4,07 %) i dels búlgars (12.036, 4,06 %).

No hay comentarios: