martes, 2 de marzo de 2021

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de febrer.

 

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social, fetes públiques el dimarts, 2 de març, pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions   

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:  

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de febrer ha estat de 2.053.997, amb un augment de 7.328  persones sobre el mes anterior, a causa del creixement de l’afiliació al règim general (6.823). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 365.999, i el del règim general és de 1.684.044.

Durant el mes de febrer el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social va disminuir en sèrie interanual en 400.117 persones, mentre que els descens del nombre d'estrangers va ser de 63.657. Tot això, conseqüència sens dubte de la dràstica caiguda de l’afiliació des de mitjans del mes de març a causa del greus problemes sanitaris, econòmics i social derivats de la Covid-19. Nogensmenys, les dades dels mesos  posterior són optimistes, compensant tot i que parcialment el descens de 947.896 persones afiliades que es va produir des del 12 de març fins el 30 d’abril.  

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 10,90 % del total de la població treballadora afiliada (18.850.112).

2. Analitzo a continuació  les  dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de febrer i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de gener, que han estat també publicades el dimarts 2 de març pel Ministeri  de Treball i Economia Social. 

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 590.457 (14,72 % del total, 4.008.789). 205.236 són de països UE i 385.221 de països no UE. S'ha produït un augment  mensual de 11.423 persones (25,70 % del total, 44.436), i un creixement interanual de 181.877 ( 23,84 % del total 762.742 ). En les dades del mes de febrer destaca l‘augment entre les persones en el sector dels serveis (2,50 %, sent l’atur de 374.376).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 118.881 (23,20 % del total, 512.290). 28.411 són de països UE i 90.470 de països no UE, amb un creixement mensual de 1.998 persones (23,19  % del total, 6.640), i un augment interanual de 36.296 (19,95  % del total, 181.877). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (78.541), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 11.158, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 15.467.

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 263.431, amb un descens mensual de 722 i una disminució interanual de 61.0997. 69.314 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 194.117 al regim general. A Catalunya,  el nombre ha estat de 40.002, amb una disminució mensual de 322 i un descens interanual de 18.228.  9.070  contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 30.932 al regim general.

D) Cal fer especial esment que el nombre de persones incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)  a finals de febrer era d’un total de 899.383. La nota de premsa del MISSMI  i les dades estadístiques posen en relleu  que la xifra màxima de 3.617.306 persones incloses en un ERTE es va assolir el 24 d’abril de 2020. Per Comunitats Autònomes, les taxes més elevades es troben en les Illes Canàries (Las  Palmas, 16 %, Santa Cruz de Tenerife 13 %) i les Illes Balears (12,4 %).

E) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de gener: 296.998, amb un augment interanual del 31,7 %. 122.647 aturats són de països UE i 174.351 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 12,50 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 15,99 % si es tracta de la prestació contributiva, del 9,28 % en cas de subsidi, 11,63 % en la renda activa d'inserció, i 5,17 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de gener amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment generalitzat de la població acollida a la prestació contributiva, dels perceptors de subsidi,  dels qui reben la renda activa d'inserció, i de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 14.39 al 15,99 % (un augment del 11,1 % en sèrie interanual), i el subsidi ha passat del 8,23 al 9,28 % (12,8 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (9,28 i 15,99, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 11,63 % del total dels perceptors, amb un augment del 16,3 %. interanual. De les dades del mes de gener cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 63,6 % dels estrangers de països UE i el 60,6 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 36,4 i 39,4 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de gener, un total de 2.376.847, el 48 % reben prestacions contributives i el 52 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 28,78 % (37,67 i 38,79 % els mesos de gener de 2019 i 2020 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 239.277.000 euros, un 9,1 % de la despesa total (amb un augment del 28,9 % sobre l'any anterior).

El 73,1 % de la despesa total de prestacions (2.629.476 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 74,8 % en el cas dels aturats estrangers (74,9 i 76,0 % els mesos de gener de 2019 i 2020, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (12,46 %), per davant de la de Barcelona (11,72 %), Illes Balears (9,11 %), Alacant (5,63 %), Las Palmas (4,93 %), València (4,77 %), Santa Cruz de Tenerife (4,23 %), Màlaga (4,09 %),  Girona (3,60), i Múrcia (3,55 %)

 E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (54.132, 18,23 % %), per davant dels marroquins (51.190, 17,24 %), mentre que els italians ocupen la tercera posició (18.808, 6,33 %), per davant dels búlgars (12.297, 4,14 %) i dels colombians (12.024, 4,05 %).

No hay comentarios: