martes, 5 de enero de 2021

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de desembre.

 

En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social, fetes públiques el dimarts, 5 de gener, pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions 

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:  

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de desembre ha estat de 2.078.636, amb un augment de 4.895 persones sobre el mes anterior, a causa del creixement de l’afiliació al règim general 4.197).  El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 364.818, i el del règim general és de 1.710.003.

Durant el mes de desembre el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social va disminuir en sèrie interanual en 360.105 persones, mentre que els descens del nombre d'estrangers va ser de 56.346. Tot això, conseqüència sens dubte de la dràstica caiguda de l’afiliació des de mitjans del mes de març a causa del greus problemes sanitaris, econòmics i social derivats de la Covid-19. Nogensmenys, les dades dels mesos  posterior són optimistes, compensant tot i que molt parcialment el descens de 947.896 persones afiliades que es va produir des del 12 de març fins el 30 d’abril.   

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 10,91 % del total de la població treballadora afiliada (19.048.433).

Analitzo a continuació  les  dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de desembre  i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de novembre, que han estat també publicades el dimarts 5 de gener pel Ministeri  de Treball i Economia Social. 

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 565.380 (14,54 % del total, 3.888.137). 198.644 són de països UE i 366.736 de països no UE. S'ha produït un augment  mensual de 6.640 persones (18,03 % del total, 36.825), i un creixement interanual de 167.086 (23,16 % del total 724.532). En les dades del mes de desembre destaca l‘augment entre les persones en el sector de la construcció (6,91 %, sent l’atur de 49.368).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 113.806 (22,87  % del total, 497.611). 27.535 són de països UE i 86.271 de països no UE, amb un creixement mensual de 3.006 persones (45,27  % del total, 6.640), i un augment interanual de 33.292 (19,92  % del total, 167.086). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (74.692), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 11.164, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 14.859. 

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 271.555, amb un descens mensual de 37.129 i una disminució interanual de 57.491. 66.91 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 204.584 al regim general. A Catalunya,  el nombre ha estat de 39.799, amb un descens mensual de 7.429 i interanual de 14.431.  8.529  contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 31.250 al regim general.

 D) Cal fer especial esment que el nombre de persones incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)  a finals de desembre era d’un total de 755.613. La nota de premsa del MISSMI  explica que n’hi havia 676.905 el mes d’octubre i 865.677 de la sèrie revisada del mes de novembre, i que la xifra actual suposa una reducció del 79 % respecte al nivell màxim de persones treballadores protegides per ERTOS registrat el mes d’abril. 

E) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de novembre: 299.277, amb un augment interanual del 40,2 %. 124.626 aturats són de països UE i 174.651 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 12,57 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 16,00 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,92 % en cas de subsidi, 11,12 % en la renda activa d'inserció, i 5,09 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de novembre amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment generalitzat de la població acollida a la prestació contributiva, dels perceptors de subsidi,  dels qui reben la renda activa d'inserció, i de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 14.49 al 16,00 % (un augment del 10,4 % en sèrie interanual), i el subsidi ha passat del 8,06 al 8,92 % (10,6 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (8,92 i 16,00%, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 11,12 % del total dels perceptors, amb un augment del 12,7 %. interanual. De les dades del mes de novembre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 67,9 % dels estrangers de països UE i el 65,0 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 32,1 i 45,0  % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de novembre, un total de 2.381.723, el 52 % reben prestacions contributives i el 48 % prestacions assistencials.  

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 29,76 % (35,64 i 37,32 % els mesos de novembre de 2018 i 2019 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 257.643.000 euros, un 10,6 % de la despesa total (amb un augment del 6,0 % sobre l'any anterior).

El 73,9 % de la despesa total de prestacions (2.430.62 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 80,1 % en el cas dels aturats estrangers (74,7 i 75,1 % els mesos de novembre de 2018 i 2019, respectivament).

 

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (12,61 %), per davant de la de Barcelona (11,74 %), Illes Balears (8,42 %), Las Palmas (5,78 %), Alacant (5,0 %), Màlaga (4,91 %), Santa Cruz de Tenerife (4,36 %), València (3,94 %),  Girona (3,77) Múrcia (3,48 %), i Múrcia (3,55 %).

 E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (53.092, 17,74 % %), per davant dels marroquins (51.000, 17,04 %), mentre que els italians ocupen la tercera posició (19.356, 6,47 %), per davant dels búlgars (12.330, 4,12 %) i dels colombians (11.823, 3,95 %).  

 

No hay comentarios: