jueves, 3 de diciembre de 2020

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de novembre.

En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social, fetes públiques el dimecres, 2 de desembre, pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions 

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

  

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’octubre ha estat de 2.073.741, amb una disminució de797 persones sobre el mes anterior, a causa del descens de l’afiliació al règim general (2. 098).  El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 363.448, i el del règim general és de 1.705.806.

  

Durant el mes de novembre el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social va disminuir en sèrie interanual en 354.877 persones, mentre que els descens del nombre d'estrangers va ser de 49.713. Tot això, conseqüència sens dubte de la dràstica caiguda de l’afiliació des de mitjans del mes de març a causa del greus problemes sanitaris, econòmics i social derivats de la Covid-19. Nogensmenys, les dades dels mesos  posterior són optimistes, compensant tot i que molt parcialment el descens de 947.896 persones afiliades que es va produir des del 12 de març fins el 30 d’abril. 0 

 

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 10,92 % del total de la població treballadora afiliada (19.022.002).

Analitzo a continuació les  dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de novembre  i de les prestacions per desocupació corresponents al mes d’octubre,  que han estat també publicades el dimecres 2 de desembre pel Ministeri  de Treball i Economia Social. 

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 558.740 (14,50 % del total, 3.851.312). 195.067 són de països UE i 363.673 de països no UE. S'ha produït un augment  mensual de 11.353 persones (44,92 % del total, 25.269), i un creixement interanual de 154.892 (23,71 % del total 653.128). En les dades del mes de novembre destaca l‘augment entre les persones en el sector del serveis (2,53 %, sent l’atur de 351.007).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 110.800 (19,83 % del total, 558.740). 26.676 són de països UE i 84.124 de països no UE, amb un creixement mensual de 1.575 persones 13,87  % del total, 11.353), i un augment interanual de 29.475 (19,02 % del total, 154.892). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (72.879), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 10.349, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 14.641.

  

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 308.684, amb un descens mensual de 9.018 i una disminució interanual de 38.766. 80.146 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 228.538 al regim general. A Catalunya,  el nombre ha estat de 47.208, amb un descens mensual de 2.414 i interanual de 17.994.  10.093  contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 37.115 al regim general.

 D) Cal fer especial esment que el nombre de persones incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)  a finals de novembre era d’un total de 746.900. La nota de premsa del MISSMI explica que n’hi ha 18.487 treballadors més en ERTO que en el mes d’octubre i 40.650 més des de final de setembre, i que la xifra actual “suposa una reducció del 80 % respecte al nivell màxim de persones treballadores protegides per ERTOS registrat el mes d’abril”. 

E) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes d’octubre: 320.132, amb un augment interanual del 67,4 %. 133.592 aturats són de països UE i 186.540 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 12,54 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 15,75 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,47 % en cas de subsidi, 10,75 % en la renda activa d'inserció, i 4,98 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades d’octubre amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment generalitzat de la població acollida a la prestació contributiva, dels perceptors de subsidi,  dels qui reben la renda activa d'inserció, i de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 13,68 al 15,75 % (un augment del 15,1 % en sèrie interanual), i el subsidi ha passat del 7,49 al 8,47 % (13,2 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (8,47 i 15,75 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 10,75 % del total dels perceptors, amb un augment del 9,4 %. interanual. De les dades del mes d’octubre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 71,7 % dels estrangers de països UE i el 69,7 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 28,9 i 30,3 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de setembre, un total de 2.553.677, el 56 % reben prestacions contributives i el 44 % prestacions assistencials.

 

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 32,56 % (33,33 i 35,05 % els mesos d’octubre de 2018 i 2019 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 288.257.000 euros, un 10,5 % de la despesa total (amb un augment del 90.1 % sobre l'any anterior).

 

El 76,0 % de la despesa total de prestacions (2.282.886 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 83,1 % en el cas dels aturats estrangers (74.0 i 74,1 % els mesos d’octubre de 2018 i 2019, respectivament).

 

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Barcelona ocupa el primer lloc (15,77 %), per davant de la de Madrid (15,37 %), Illes Balears (6,45 %), Las Palmas (6,03 %), Alacant (5,25 %), Santa Cruz de Tenerife (5,10 %), Màlaga (4,14 %), València (3,83 %),  Múrcia (3,48 %), i Almeria (3,24 %),

 

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (54.178, 16,92 % %), per davant dels marroquins (53.313, 16,65 %), mentre que els italians ocupen la tercera posició (22.663, 7,08 %), per davant dels búlgars (12.382, 3,87 %) i dels colombians (11.850, 3,70 %).

 

 

No hay comentarios: