jueves, 22 de octubre de 2020

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de setembre.

1. En la pagina web del Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, es publicaren el dimarts 20 d’octubre les dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes de setembre.

La nova estructura ministerial també ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació es dona sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de setembre hi havia un total de 2.078.201 afiliats, dels quals 759.416 eren de països UE (410.416 homes i 349.001 dones), i 1.318.785 de països no UE (770.233 homes i 548.551mujeres). El 56,81% són homes i el 43,19% dones. És a dir, s'ha produït una disminució anual del 3,13%, conseqüència de la molt forta caiguda de l'afiliació des de mitjans de març fins a finals d'abril. Cal recordar que la mitjana d'afiliats del mes de setembre de 2019 era de 2.145.263. És a dir, en els últims dotze mesos s'ha produït un descens de 67.061. Segons països de procedència, el 36,54% són de països UE i el 63,46% d'altres Estats..

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat  15.330 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 295 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 343.658 del mes de setembre de 2019 als actuals 360.497. 

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de setembre d’enguany  és la següent: el 82.42% està afiliat a el règim general, el 17,35% al d'autònoms, i el 0,23% a el de la mar

Les dades inclouen informació sobre l'evolució del percentatge d'estrangers sobre el total de l'afiliació des de l'any 2007, sent important destacar al meu entendre que el del mes de setembre d'aquest any (11,01%) supera el del mes d'agost de fa deu any, 10,57%, i es troba un punt i mig per sobre del mínim de l'9,50% que es va tenir en el mes de setembre de 2014, produint-se a partir de llavors un increment anual fins aquest any on canvia la tendència. Haurem d'estar molt atents a les dades dels pròxims mesos per conèixer la gravetat de la crisi entre la població treballadora estrangera.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de setembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (506.376, 24,37 %), seguida de Madrid (427.153, 20,55 %), Andalusia (232.912, 11,21 %) i la Comunitat Valenciana (220.444, 10,61 %). A Catalunya la disminució en sèrie interanual ha estat de 24.881, 4,68 %.  Fa un any , Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (490.512, 24,61 %), seguida de Madrid (400.397, 20,09 %), Andalusia (217.843, 10,93 %) i la Comunitat Valenciana (217.843, 10,36 %).

 Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions de el règim agrari i de el personal al servei de la llar familiar suposen el 29,16 i 42,59%, del total de l'afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d'afiliats en el sector de l'hostaleria, que ocupa a 277.656 persones (23,17%), de les quals 187.196 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. El segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, que ocupa a 212.196 treballadors, un 8,91%, dels quals 137.228 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 163.077, un 12,44% del total, dels quals 106.706 són de països no UE; el sector de la construcció se situa en el quart lloc i ocupa a 140.211 persones, un 16,27%, de les quals 91.608 són de països no UE; la indústria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 132.720 afiliats, 7,29%, dels quals 77.802 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència de al sector de el comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (95.281, 12,38%, sempre sobre el total de l'afiliació en el sector), de el sector de l'hostaleria (65.662 , 20,14%), i de el sector de la construcció (48.231, 12,38% del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 27.088).

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (208.262 i 140.234, respectivament), dels xinesos i romanesos en el d'autònoms (58.024 i 40.598), i els marroquins i romanesos en l'agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (78.122 i 51.223). En les dades de el personal al servei de la llar familiar que apareixen en el règim general, la presència romanesa és també majoritària (29.705), seguida de la boliviana (11.484) i ucraïnesa (10.012)

Per països de procedència, a tot l'Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (329.736), i els marroquins es situen a la segona posició amb 253.089 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 126.197, quedant els xinesos en la quarta posició 98.882, per davant dels colombians amb 83.055, dels veneçolans amb 77.736, dels equatorians amb 70.664, dels britànics amb 63.022, dels búlgars amb 57.786 , i dels portuguesos amb 55.647.  Fa un any, els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (345.906), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 251.533 treballadors. Els italians ocupaven la tercera posició, amb 132.738, quedant els xinesos en la quarta posició, 107.473, per davant dels colombians amb 77.236, dels equatorians amb 75.665, dels britànics amb 68.936, dels búlgars amb 61.567, dels veneçolans amb 61.392, i dels portuguesos amb 57.311

La informació disponible també inclou com ha evolucionat l'afiliació dels vuit països amb més participació dels seus nacionals en el règim general i en el d'autònoms, des de l'any 2011, destacant d'una banda el molt important creixement de la població veneçolana en els últims tres anys, i el descens de la població colombiana i equatoriana, encara que la primera s'ha anat incrementant de nou des del 2017 i la segona ha experimentat un molt lleuger augment per primera vegada des de 2011..

 

3. La mitja del mes de setembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 506.376, dels quals 154.327 són de països UE i 352.049 de països no UE.

 Per règims, el 84,10 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,76 % en el d’autònoms, i el 0,14 % en el del mar.

 Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (49.952, 35.307 i 33.149,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms ( 15.819, 7.330 i 5.452), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.385 i 3.328). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència de la població hondurenya és majoritària (4.818), seguida de la població boliviana (4.023) i romanesa (2.011).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,33 i 6,73 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon al comerç i reparació de vehicles, amb 63.468 (14,90 %),  dels quals 44.074 són de països no UE, i el segon a  l’hostaleria, amb 61.960, afiliats (14,55 %),  dels quals 47.076 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 55.173 afiliats (12,96 %), dels quals 38.771 son de països no UE; el quart és per a la indústria manufacturera, amb 44.867 (10,54 %), dels quals 30.263 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 32.616  (7,66 %), dels quals 27.087 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.834, 23,60 % del total), de l’hostaleria (16.867, 21,13 %) i de la construcció (8.131, 10,19 %). Fa un any , i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 4,73 i 6,63 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 80.607 (17,75 %), dels quals 59.837 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 66.993 afiliats (14,76 %),  dels quals 45.751 eren de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 57.458 afiliats (12,66 %), dels quals 39.246erenn de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 45.148 (9,94 %), dels quals 30.119 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 30.861 (6,80 %), dels quals 25.216 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.736, 24,49 %), de l’hostaleria (16.541, 21,64 % %) i de la construcció (7.481, 9,78 %).

 

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (62.847), seguits dels romanesos (46.143), i els italians ocupen la tercera posició (40.683). A continuació trobem els xinesos (27.836), els pakistanesos (21.205), els francesos (19.165), els colombians (15.888), els bolivians (15.238), els hondurenys (13.932), i els equatorians (13.351). Fa unany els treballadors marroquins eren els primers els primers (65.355), seguits dels romanesos (49.670), i els italians ocupaven la tercera posició (41.420). A continuació trobàvem els xinesos (30.324), els pakistanesos (22.410), els francesos (19.866), els bolivians (16.690), els colombians (15.542), els equatorians (14.663), i els hondurenys (13.524).

 

No hay comentarios: