miércoles, 2 de septiembre de 2020

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes d’agost.


En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social,  fetes públiques el dimecres, 2 de setembre pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions 


 
Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:


La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’agost ha estat de 2.062.871, amb un augment de 13.311 persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment del creixement de l’afiliació al règim general (10.922).  El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 358.792, i el del règim general és de 1.699.160.


Durant el mes d’agost el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social va disminuir en sèrie interanual en 527.851 persones, mentre que els descens del nombre d'estrangers va ser de 70.035. Tot això, conseqüència sens dubte de la dràstica caiguda de l’afiliació des de mitjans del mes de març a causa del greus problemes sanitaris, econòmics i social derivats de la Covid-19. Nogensmenys, les dades dels mesos  posterior són optimistes, compensant tot i que molt parcialment el descens de 947.896 persones afiliades que es va produir des del 12 de març fins el 30 d’abril, posant en relleu la nota de premsa del Ministeri, on s’informa de les dades,  que des del mes d’abril el nombre mitjà d’afiliats ha crescut en 333.709 persones  

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 10,98 % del total de la població treballadora afiliada (18.792.376).

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes d’agost i de les prestacions perdesocupació corresponents al mes de juliol, que han estat també publicades el dimecres 2 de setembre pel Ministeri  de Treball i Economia Social.

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 523.804 (13,77 % del total, 3.802.814). 182.088 són de països UE i 341.716 de països no UE. S'ha produït un descens mensual de 3.329 persones (l‘augment total de l’atur ha estat de 29.780), i un creixement interanual de 164.439 (22,31 % del total 737.010). En les dades del mes d’agost destaca l‘augment entre les persones sense ocupació (3,73 %, sent l’atur de 79.851) i la disminució en el sector de l’agricultura (16,19 %, sent l’atur de 47.699).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 100.954 (21,00  % del total, 480.642). 24.313 són de països UE i 76.641 de països no UE, amb un creixement mensual de 1.770 persones (el descens  de l’atur de la població immigrada a tota Espanya ha estat de 3.329 persones), i un augment interanual de 32.542 (19,78 % del total, 164.439). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (65.577), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 10.258, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 13.717.
  
C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 222.121, amb una disminució mensual de 69.277 i una disminució interanual de 59.328. 62.572 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim general, i 159.549 al regim comunitari. A Catalunya,  el nombre ha estat de 42.755, amb un descens mensual de 16.184 i interanual de 16.619.  8.816  contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim general, i 33.939 al regim comunitari

D) Cal fer especial esment que el nombre de persones incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)  a finals de juliol era d’un total de 812.438, dada que suposa una reducció d’un 76.01 % amb relació al nombre màxim assolit el 30 d’abril, sent 165.598 els acollits a la suspensió parcial. Els ERTOS per força major eren 663.656, i els de causes ETOP 148.782.
 
 E) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de juliol: 411.662, amb un augment interanual del 120,6 %. 172.539 aturats són de països UE i 239.123 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 12,70 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,91 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,76 % en cas de subsidi, 10,44 % en la renda activa d'inserció, i 5,08 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de juliol amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment generalitzat de la població acollida a la prestació contributiva, dels perceptors de subsidi,  dels qui reben la renda activa d'inserció, i de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 13,27 a 14,91 % (un augment del 12,4 % en sèrie interanual), i el subsidi ha passat del 6,97 % al 8,76 % (25,7 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva 8,76 i 14,91 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 10,44 % del total dels perceptors, amb un augment del 10,6 %. interanual. De les dades del mes de juliol cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 77,1 % dels estrangers de països UE i el 75,3 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 12,9 i 14,7 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de novembre, un total de 3.241.832, el 65 % reben prestacions contributives i el 35 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 39,83 % (32,64 i 35,84 % els mesos de juliol de 2018 i 2019 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 328.564.000 euros, un 10,1 % de la despesa total (amb un augment del 8,6 % sobre l'any anterior).

El 80,5 % de la despesa total de prestacions (3.237.910 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 84,9 % en el cas dels aturats estrangers (75,9 i 76,1 % els mesos de juliol  de 2018 i 2019, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (16,54 %), per davant de la de Barcelona (13,23 %), Illes Balears (6,13 %), València (5.22 %), Màlaga (5,67 %), Las Palmas (5,63 %), Santa Cruz de Tenerife (4,85 %), Alacant (4,58 %), Almeria (4,38 %), i  Múrcia (3,62 %),

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (70.327,17,08 % %), per davant dels marroquins (69.417,16,86 %), mentre que els italians ocupen la tercera posició (27.975, 6,80 %),  per davant dels colombians (15.451, 3,75 %), i els búlgars (15.119, 3,56 %).

No hay comentarios: