martes, 22 de septiembre de 2020

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’agost.

En la pagina web del Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, es publicaren el dimarts 22 de setembre les dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’agost. 

  

La nova estructura ministerial també ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació es dona sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre.

 

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

 

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’agost hi ha un total de 2.062.871 afiliats, dels quals 753.128 són de països UE (406.419 homes i 346.709 dones), i 1.309.743 són de països no UE (761.018 homes i 548.724 dones). El 56,59 % són homes i el 43,41 % dones.

 

És a dir, s’ha produït una disminució anual del 3,28 %, conseqüència de la molt forta caiguda de l’afiliació des de mitjans de març fins a finals d’abril. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’agost de  2019 era de 2.132.906. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un descens de 70.035. Segons països de procedència, el 36,51 % són de països UE i el 63,49 % d’altres Estats.

 

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat  11.922 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 2.674 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 341.541 del mes d’agost de 2019 als actuals 358.792.

 

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’agost d’enguany  és la següent: el 82,37 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 17,39 % al d’autònoms, i el 0,24 % al del mar.

 

Les dades inclouen informació sobre l’evolució del percentatge d’estrangers sobre el total de l’afiliació  des de l’any 2007, sent important destacar al meu parer que el del mes d’agost  d’enguany (10,98 %) supera el del mes d’agost de fa deu any, 10,60 %, i es troba prop d’un punt i mig per sobre del mínim del 9,51 % que es tingué el mes d’agost de 2014, produint-se a partir de llavor un increment anual fins aquest any on canvia la tendència.  Haurem d’estar molt amatents a les dades dels propers mesos per conèixer la gravetat de la crisi entre la població treballadora estrangera.

 

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (210.361 i 142.056, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (57.927 i 40.440), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (71.892 i 42.580).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (29.984), seguida de la boliviana (11.575) i ucraïnesa (10.041)  

 

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’agost, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (511.156, 24,78 %), seguida de Madrid (422.340, 20,47 %), Andalusia (223.443, 10,83 %) i la Comunitat Valenciana (218.812, 10,613 %). A Catalunya la disminució en sèrie interanual ha estat de 24.194, 4,52 %.  Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (535.350, 25,10 %), seguida de Madrid (426.273, 19,99 %), Andalusia (227.584, 10,67 %) i la Comunitat Valenciana (222.855, 10,45 %).

  

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

 

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 27,70 i 42,54 %, del total de l’afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 296.382 persones (23,79 %), de les quals 198.497 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 214.244 treballadors, un 8,92 %, dels quals 138.269 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 160.294, un 12,61 % del total, dels quals 104.517 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 138.667 persones, un 16,18 %, dels quals 90.233 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 130.738 afiliats, 7,23 %, dels quals 76.302 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (95.290, 12,36 %, sempre sobre el total de l’afiliació en el sector), del sector de l’hostaleria (65.965, 20,02 %), i del sector de la construcció (47.812, 12,29 total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 26.954)

 

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (323.520), i els marroquins es situen en la segona posició amb 248.703 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 127.524, quedant els xinesos en la quarta posició 98.657, per davant dels colombians amb 82.484, dels veneçolans amb 75.839, dels equatorians amb 70.683, dels britànics amb 61.349, dels búlgars amb 56.981, i dels portuguesos amb 54.867. Fa un any, els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (341.014), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 244.358 treballadors. Els italians ocupaven la tercera posició, amb 133.460, quedant els xinesos en la quarta posició, 107.540, per davant dels colombians amb 77.411, dels equatorians amb 76.329, dels britànics amb 66.375, dels búlgars amb 61.304, dels veneçolans amb 60.017, i dels portuguesos amb 56.378.

  

La informació de les dades del mes d’agost de 2020 inclou com ha evolucionat l’afiliació dels vuit països amb mes participació dels seus nacionals en el regim general i en el d’autònoms, des de l’any 2011, destacant per una banda el molt important creixement de de la població veneçolana en els darrers tres anys, i el descens de la població colombiana i equatoriana, tot i que la primera s’ha anat incrementant novament des del l’any 2017.

 

3. La mitja del mes d’agost d’afiliats estrangers a Catalunya és de 511.156, dels quals 156.104 són de països UE i 355.052 de països no UE.

 

Per règims, el 84,28 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,57 % en el d’autònoms, i el 0,15 % en el del mar.

 

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (51.080, 36.428 i 33.108,   respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (15.804, 7.308 i 5.437), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.527 i 3.781). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència de la població hondurenya és majoritària (4.788), seguida de la població boliviana (4.049) i romanesa (2.040).

 

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,77 i 6,65 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 66.127 afiliats (15,35 %),  dels quals 49.931 són de països no UE; el segon correspon al comerç i reparació de vehicles, amb 65.321 (15,16 %),  dels quals 45.150 són de països no UE, i el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 53.920 afiliats (12,52 %), dels quals 37.714 son de països no UE; el quart és per a la indústria manufacturera, amb 44.577 (10,35 %), dels quals 29.981 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 32.370  (7,51 %), dels quals 26.822 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.849, 23,68 % del total), de l’hostaleria (16.937, 21,28 %) i de la construcció (8.110, 10,19 %). Fa un any, i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 4,80 i 6,64 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 85.686 (18,70 %), dels quals 63.007 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 68.779  afiliats (15,01 %),  dels quals 46.684 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 56.656 afiliats (12,36 %), dels quals 38.712 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 44.668 (9,75  %), dels quals 29.730 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 30.112 (6,57 %), dels quals 24.500 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.765, 24,61 %), de l’hostaleria (16.534, 25,68 % %) i de la construcció (7.440, 9,76 %).

 

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (64.106), seguits dels romanesos 47.731), i els italians ocupen la tercera posició (40.618). A continuació trobem els xinesos (27.649), els pakistanesos (21.387), els francesos (19.178), els colombians (15.948), els bolivians (15.352), els hondurenys (13.964), i els equatorians (13.410). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (65.535), seguits dels romanesos (51.098), i els italians ocupen la tercera posició (41.341). A continuació trobem els xinesos (30.405), els pakistanesos (22.560), els francesos (20.106), els bolivians (16.974), els colombians (15.629), els equatorians (14.839), i els senegalesos (13.656). 

 

No hay comentarios: