viernes, 20 de septiembre de 2019

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’agost.


El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social publicà el dijous, 19 de setembre, les dades generals d’afiliació de la població estrangeracorresponents al mes d’agost.

  
A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’agost hi ha un total de 2.132.906 afiliats, dels quals 862.231 són de països UE (458.524 homes i 403.707 dones), i 1.270.675 són de països no UE (728.413 homes i 542.262 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 7,33 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’agost de  2018 era de 1.987.207. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 145.699.

Cal destacar la disminució de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 35.988 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del descens en 1492 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 323.507 del mes d’agost de 2018 als actuals 341.541. La disminució s’ha produït tant entre la població estrangera comunitària com la extracomunitària. 

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’agost és la següent: el 83,74 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,01 % al d’autònoms, i el 0,24 % al del mar.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (222.105 i 145.196 respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (58296 i 38.056), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (64.022 i 47.556).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (33.130), seguida de la boliviana (13.375).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’agost, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (535.350, 25,10 %), seguida de Madrid (426.273, 19,99 %), Andalusia (227.584, 10,67 %) i la Comunitat Valenciana (222.855, 10,45 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 40.018, un 8,08 %.

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 10,60 i 9,45 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 366.771 (20,53 %), de les quals 230.229 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 222.312, un 12,245 % %, dels quals 138.560 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 168.907. un 9,46 del total, dels quals 104.833 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 129.950, un 7,28 %, dels quals 80.574 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 12,07 % en sèrie interanual); la industria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 130.233, un 7,29 %, dels quals 73.852 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (95.491, 27,96 % %), del sector de l’hostaleria (64.515, 18,89 %), i del sector de la construcció (43.103, 12,62 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 27.422 i amb un creixement de l’afiliació del 12,43 % en sèrie interanual). 

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (341.014), i els marroquins es situen en la segona posició amb 244.358 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 133.460, quedant els xinesos en la quarta posició, 107.540, per davant dels colombians amb 77.411, dels equatorians amb 76.329, dels britànics amb 66.375, dels búlgars amb 61.304, dels veneçolans amb 60.017, i dels portuguesos amb 56.378.

3. La mitja del mes d’agost d’afiliats estrangers a Catalunya és de 535.350, dels quals 173.614 són de països UE i 361.735 de països no UE.

Per règims, el 85,60 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 14,24 % en el d’autònoms, i el 0,16 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (53.024, 39.180 i 34.266, respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (15.707, 6.868 i 5.290), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.313 i 4.325). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana i hondurenya es majoritària (4.715 i 4.713) seguida de la població romanesa (2.257).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,80 i 6,64 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 85.686 (18,70 %), dels quals 63.007 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 68.779  afiliats (15,01 %),  dels quals 46.684 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 56.656 afiliats (12,36 %), dels quals 38.712 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 44.668 (9,75  %), dels quals 29.730 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 30.112 (6,57 %), dels quals 24.500 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.765, 24,61 %), de l’hostaleria (16.534, 25,68 % %) i de la construcció (7.440, 9,76 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (65.535), seguits dels romanesos (51.098), i els italians ocupen la tercera posició (41.341). A continuació trobem els xinesos (30.405), els pakistanesos (22.560), els francesos (20.106), els bolivians (16.974), els colombians (15.629), els equatorians (14.839), i els senegalesos (13.656). 

No hay comentarios: