martes, 4 de agosto de 2020

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol.


En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social,  fetes públiques el dimarts, 4 d’agost, pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions 

 
Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:


La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol ha estat de 2.049.260, amb un augment de 18.783 persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment del creixement de l’afiliació al règim general (13.273).  El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 356.118, i el del règim general és de 1.688.238.


Durant el mes de juliol el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social va disminuir en sèrie interanual en 747.656 persones, mentre que els descens del nombre d'estrangers va ser de 121.108. Tot això, conseqüència sens dubte de la dràstica caiguda de l’afiliació des de mitjans del mes de març a causa del greus problemes sanitaris, econòmics i social derivats de la Covid-19. Nogensmenys, les dades dels mesos  de juny o juliol són optimistes, atès  que la afiliació ha crescut en 277.485 persones, compensant tot i que molt parcialment el descens de 947.896 persones afiliades que es va produir des del 12 de març fins el 30 d’abril.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 10,91 % del total de la població treballadora afiliada (18.785.554).

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de juliol i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de juny, que han estat també publicades el dimarts 4 d’agost pel Ministeri de Treball i EconomiaSocial.

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 427.133 (11,32 % del total, 3.773.034). 184.757 són de països UE i 342.376 de països no UE. S'ha produït un creixement mensual de 1.405 persones (la disminució total de l’atur ha estat de 89.849), i una interanual de 164.837 (21,64 % del total 761.601). En les dades del mes de juliol destaca l‘augment en el sector de l’agricultura (15,79 %, sent l’atur de 59.913) i la disminució en el dels serveis (2,39 %, sent l’atur de 322.518).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 99.184 (21,13 % del total, 469.349). 23.584 són de països UE i 75.600 de països no UE, amb una disminució mensual de 3.146 persones (el creixement de l’atur de la població immigrada a tota Espanya ha estat de 1.405 persones), i un augment interanual de 30.243 (18,34 % del total, 164.837). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (64.555), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 9.894, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 13.418.
  
C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 291.398, amb un creixement mensual de 34.183 i una disminució interanual de 109.821. 88.519 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim general, i 202.879 al regim comunitari. A Catalunya,  el nombre ha estat de 58.939, amb un augment mensual de 14.037 i descens interanual de 27.016.  13.183  contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim general, i 45.756 al regim comunitari

D) Cal fer especial esment que el nombre de persones incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)  a finals de juliol era d’un total de 1.118.000, dada que suposa una reducció d’un 60 % amb relació al nombre màxim assolit el 30 d’abril.   
 
 E) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de juny: 513.599, amb un augment interanual del 194.1 %. 210.410 aturats són de països UE i 303.189 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 12,90 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,62 % si es tracta de la prestació contributiva, del 9.04 % en cas de subsidi, 10,36 % en la renda activa d'inserció, i 4,85 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de juny amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment de la població acollida a la prestació contributiva, i també dels perceptors de subsidi i dels qui reben la renda activa d'inserció, i un mínim creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 13,76 al 14,62 % (un augment del 6,3 % en sèrie interanual), i el subsidi ha passat del 7,26 % al 9,04 % (24,5 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva 9,04 i 14,62 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 10,36 % del total dels perceptors, amb un augment del 8,9 %. interanual. De les dades del mes de juny cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 80,5 % dels estrangers de països UE i el 79,0 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 19,5 i 21 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de novembre, un total de 3.981.072, el 70 % reben prestacions contributives i el 30 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 48,19 % (32,66 i 33,80 % els mesos de juny de 2018 i 2019 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 428.157.000 euros, un 10,2 % de la despesa total (amb un augment del 13,3 % sobre l'any anterior).

El 84,5 % de la despesa total de prestacions (4.188.788 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 87,7 % en el cas dels aturats estrangers (72,6 i 72.4 % els mesos de juny  de 2018 i 2019, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (18,12 %), per davant de la de Barcelona (14.41 %), Illes Balears (7,02 %), Las Palmas (5,40 %), Màlaga (5,14 %), Santa Cruz de Tenerife (4,69 %), València (5.07 %), Alacant (4,95 %), Almeria (3,45 %),  Múrcia (2,95 %),

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (81.161,15,80 % %), per davant dels marroquins (76.595,14,91 %), mentre que els italians ocupen la tercera posició (37.629, 7,33 %),  per davant dels colombians (21.560, 4,20 %), i els veneçolans (17.796, 3,50 %).

No hay comentarios: