martes, 28 de abril de 2020

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2020.


Nota prèvia general important.

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat avui les dades de l’Enquesta dePoblació Activa del primer trimestre del 2020. Atesa la situació de crisi sanitària i el seu impacte en el mercat de treball, la nota de premsa incorpora una breu explicació sobre els efectes del Covid-19 en les dades publicades. 


Així, si bé l'ocupació ha baixat en 285.600 persones en el primer trimestre “cal tenir en compte que aquesta xifra no inclou els afectats per un ERTO amb suspensió d'ocupació que, segons la metodologia de l'EPA, es consideren ocupats mentre la suspensió sigui inferior a tres mesos”. Tanmateix, l’atur   ha augmentat en 121.000 persones, però “no obstant això, és probable que molts treballadors que hagin perdut la feina s'hagin classificat com inactius (el seu nombre ha crescut en 257.500 aquest trimestre) a causa que no han pogut complir amb les condicions de recerca de feina que la definició d'atur de l'EPA determina perquè siguin considerats aturats”. També s’anuncia que en l’EPA del segon trimestre, “s'afegiran excepcionalment preguntes sobre treball en el propi domicili, causa per la qual la persona va deixar o va perdre la seva última ocupació i horaris atípics (en cap de setmana, nocturn, etc.), de les que habitualment només es publiquen resultats anuals”, tenint per finalitat la dita novetat “poder analitzar amb més detall les causes dels acomiadaments o supressions de el lloc de treball i la jornada laboral dels treballadors de les ocupacions considerades essencials durant l'estat d'alarma”.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Feta aquesta observació, passo a l’explicació de la informació disponible sobre la població estrangera, on també ja es nota, i previsiblement es notarà més en el segon trimestre, els efectes negatius del Covid-19.


Segons les dades del’enquesta de població activa del primer trimestre de 2020 fetes públiques el dimarts 28 d’abril, la població activa estrangera estava integrada per


3.087.009 persones, amb 2.432.200 ocupades i 655.700 aturades, mentre que 1.325.500 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.413.400, amb un augment trimestral de 79.800 i en sèrie interanual de 306.200 persones.


Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del quart trimestre del 2019, el creixement de la població activa estrangera ha estat de 2.000 persones i en sèrie interanual l’augment és de 169.100. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut una disminució de166.600 persones sobre el trimestre anterior i de 300 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 69,97 %, 13,27 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (56,70 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat una disminució de l’1,24 %, mentre que la de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,50 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,16 %, i la de la població estrangera un 1,10 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 21,23 %, es a dir 7,88 punts per sobre de l’espanyola (13,35 %). Durant el primer trimestre del 2020 la desocupació autòctona va créixer en 82.000 persones, i la estrangera en 39.000.

Durant el primer trimestre del 2020 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat una disminució de 248.600 persones, i el d’estrangers de37.000. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 122.300 persones, la població aturada augmenta en 46.900 i la inactiva puja en 137.100, mentre que la població ocupada espanyola creix en 87.900 persones, la població aturada disminueix en 88.200, i la inactiva creix en 99.400 persones.

No hay comentarios: