martes, 3 de marzo de 2020

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de febrer


1. La informació sobre les dades d’afiliació a laSeguretat Social, fetes publiques en la pàgina web conjunta del Ministeri de Treball i Economia Social, i el Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions el dimarts 3 de març  incorpora modificacions importants respecte a l’anteriorment disponible.


Així, desapareix la informació detallada relativa a les dades de la població estrangera, tret de la que ens informa sobre el percentatge (11 %) sobre la població total afiliada, que el mes de febrer ha estat de 19.250.229. A l’espera de conèixer si es un canvi temporal o definitiu, caldrà doncs esperar a les dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social que es publiquem mensualment. De les dades general de tota la població cal destacar que el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social es va incrementar en sèrie interanual en 361.757.


Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 408.580 (12,58 % del total, 3.246.047). 144.827 són de països UE i 265.753 de països no UE. S'ha produït una disminució mensual de 61 persones (0,78 % del total, 7.806), i un creixement interanual de 3.205 (el descens del conjunt de la població ha estat de 42.993). En les dades del mes de febrer destaca l‘augment entre les persones sense ocupació anterior (3,47 %, sent l’atur de 62.930) i la disminució en el de la construcció (2,43 %, sent l’atur de 36.254).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 82.585 ( 20,85 % del total, 395.214). 19.421 són de països UE i 63.164 de països no UE, amb un augment  mensual de 838 persones (el descens total ha estat de 61), i interanual de 381 (11,85 % del total, 3.205 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (52.780), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 8.124, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.741.

C) La informació es facilita per primera vegada sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 325.428, amb un descens mensual de 18.191 i un augment interanual de 5.838. 98.551 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim general, i 226.877 al regim comunitari. A Catalunya,  el nombre ha estat de 58.230, amb un descens mensual de 2.186 i un augment interanual de 3.650.  13.984 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim general, i 44.246 al regim comunitari

D) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de gener:   225.466, amb un augment interanual del 6,6 %. 95.950  aturats són de països UE i 129.516 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 11,01 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,39 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,23 % en cas de subsidi, 10,0 % en la renda activa d'inserció, i 4,97 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l'ajut econòmic del programa d'activació per a l'ocupació regulat en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en acabar el mes de novembre són un total de 3, el 16,67 % del total de les persones perceptores de l'ajut.

Si comparem les dades de gener amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment de la població acollida a la prestació contributiva, un descens dels perceptors de subsidi, un creixement dels qui reben la renda activa d'inserció, un augment de la població acollida al subsidi agrari i també dels qui reben l’ajut del PAE, tot i que en aquest últim cas les dades quantitatives ja són merament residuals. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 13,93 al 14,39 % (un augment del3,3 % en sèrie interanual), i el subsidi ha minvat del 8,95 % al 8,23 % (- 8,1 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva 8,23 i 13,93 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 10,0 % del total dels perceptors, amb un augment del 7,5 %. interanual. De les dades del mes de gener cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 60,1 % dels estrangers de països UE i el 59,9 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 39,9 i el 40,1 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de gener, un total de 2.047.497, el 46 % reben prestacions contributives i el 54 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 38,79 % (36,12 i 37,67 % els mesos de gener de 2018 i 2019 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 185.655 euros, un 9,9 % de la despesa total (amb un augment del 14,4 % sobre l'any anterior).

El 68,4 % de la despesa total de prestacions (1.867.077 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 76,0 % en el cas dels aturats estrangers (72,3 i 74,9 % els mesos de gener de 2018 i 2019, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers Barcelona ocupa la primera posició (12,13 %), seguida de Madrid (12,11 %), les Illes Balears (9,43 %), Alacant (5,21 %), València (4,55 %), Múrcia (4,11 %), Tarragona (3,90 %), Almeria (3,82 %), Girona (3,81), i Màlaga (3.81 %),

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (47.813, 21,21 %), per davant dels marroquins (42.523, 18,86 %), mentre que els italians ocupen la tercera posició (12.064, 5,35 %),  per davant dels búlgars (10.564, 4,69 %), els equatorians (8.155, 3,62 %), i els  colombians (8.100, 3,59 %).  

No hay comentarios: