lunes, 5 de agosto de 2019

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol de 2019.


En primer lloc, faig referència a les dadesd’afiliació a la Seguretat Social, fetes públiques el divendres, 2 d’agost, pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juny ha estat de 2.170.368, amb una disminució de 7.901 persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment del descens de l’afiliació al règim general (8.542). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 343.033, i el del règim general és de 1.822.126.

El nombre d’afiliats aquest mes de juliol és ja superior  al del mateix mes de 2008, en els moments d’inici de la crisi econòmica, 2.151.880.

Durant el mes de juliol el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social es va incrementar en sèrie interanual en 490.401 persones, mentre que l'augment del nombre d'estrangers va ser de 149.938.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 11,11 % del total de la població treballadora afiliada (19.533.211).

Analitzo a continuació les dades sobre demandantsd'ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de juliol i deles prestacions per desocupació corresponents al mes de juny, que han estat també publicades el divendres 2 d’agost pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat social.

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 362.296 (12,03 % del total, 3.011.433). 133.606 són de països UE i 2228.690 de països no UE. S'ha produït un descens  mensual de 4.509 persones (la disminució de la població desocupada a tota Espanya ha estat de 4.253), i una disminució interanual de 8.875 ( 7,18 % de la disminució de l'atur del total de la població, que ha estat de 123.588). En les dades del mes de juliol destaca la disminució entre les persones sense ocupació anterior (3,36 %, sent l’atur de 59.015), i l’augment en el de l’agricultura (2,55 %, sent l’atur de 36.918).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 68.941 ( 19,21 % del total, 358.830). 16.212 són de països UE i 52.729 de països no UE, amb una disminució mensual de 1.546 persones (23,76 % del total, 6.505), i una interanual de 2.046 (15,65 % de la disminució a tot l’Estat, 13.070 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (40.906), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 8.138, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.788.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de juny:  174.630, amb un augment interanual del 1,9 %. 75.207 aturats són de països UE i 99.423 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,99 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 13,76 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,26 % en cas de subsidi, 9,51 % en la renda activa d'inserció, i 4,73 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l'ajut econòmic del programa d'activació per a l'ocupació regulat en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en acabar el mes de juny són un total de 17, el 22.97 % del total de les persones perceptores de l'ajut.

Si comparem les dades de juny amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment de la població acollida a la prestació contributiva, un descens dels perceptors de subsidi, un creixement dels qui reben la renda activa d'inserció, un considerable augment de la població acollida al subsidi agrari i també dels qui reben l’ajut del PAE, tot i que en aquest últim cas les dades quantitatives ja no son significatives. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 13,43 % al ​​13,76 % (un augment del 2,5 % en sèrie interanual), i el subsidi ha passat del 7,51 % al 7,26 % (- 4,5 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (13,76 i 7,26 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 9,51 % del total dels perceptors, amb un augment del 3,7 %. interanual. De les dades del mes de juny cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 57,6 % dels estrangers de països UE i el 56,6 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 42,4 i el 43,4 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de juny un total de 1.748.650, el 41 % reben prestacions contributives i el 59 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 33,80 % (31,67 i 32,66 % els mesos de juny de 2017 i 2018 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 129.307.000 euros, un 9,0 % de la despesa total (amb un augment del 7,9 % sobre l'any anterior).

El 62,1 % de la despesa total de prestacions (1.429.088 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 72,4 % en el cas dels aturats estrangers (70,3 i 72,6 % els mesos de juny de 2017 i 2018, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (13,95 %), per davant de la de Barcelona (12,91 %), (Almeria (7,76 %), València (6,20 %), Múrcia (5,22 %), Alacant (4,71 %), Huelva (3,62 %) Las Palmas (3,16), Santa Cruz de Tenerife (2,82 %),i Tarragona (2,63 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (41.591, 23,82 %), per davant dels romanesos (39.505, 22,62 %), mentre que els búlgars  ocupen la tercera posició (8.518, 4,88 %),   per davant dels italians (7.173, 4,11 %),  els  equatorians (6.012, 3,44 %), i els colombians (5.403, 3,09 %).

No hay comentarios: