miércoles, 19 de junio de 2019

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de maig


 El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social publicà el dimecres 19 de juny les dadesgenerals d’afiliació de la  poblacióestrangera corresponents al mes de maig.  


A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de maig hi ha un total de

2.155.149 afiliats, dels quals 889.522 són de països UE (472.351 homes i 417.171 dones), i 1.265.626 són de països no UE (730.551 homes i 535.075 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 7,54 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de maig de  2018 era de 2.004.062. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 151.087.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 65.707 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 2.920 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 320.167 del mes de maig de 2018 als actuals 339.376.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de maig és la següent: el 84.03 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 15.75 % al d’autònoms, i el 0,22 % al del mar.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (219.515 i 145.312 respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (57.326 i 38.711), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (99.5020 i 68.763).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (34.418), seguida de la paraguaiana (15.422) i boliviana (13.973).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de maig, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (516.109, 23,95 %), seguida de Madrid (426.060. 19.77 %), Andalusia (276.696, 12,84 %) i la Comunitat Valenciana (226.668, 10,47 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 42.166, un 8,90 %. Fa un any Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats  (473.943, 23,65 %), seguida de Madrid (392.838, 19,60 %), Andalusia (263.435, 13,15 %) i la Comunitat Valenciana (263.435, 10,40 %).

 
Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 14,29 i 9,51 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 327.735 persones (18,10 %), de les quals 205.389 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 213.963 treballadors, un 11,81 %, dels quals 132.563 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 153.264 treballadors, un 8,46 del total, dels quals 92.321 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 136.497 persones, un 7,54 %, dels quals 84.279 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 15,28 % en sèrie interanual); la industria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 128.355 afiliats (7,09 %), dels quals 72.426 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (94.210, 27,76 %), del sector de l’hostaleria (62.584, 18,44 %), i del sector de la construcció (42.843, 12,62 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 27.559 i amb un creixement de l’afiliació del 12,50 % en sèrie interanual).  Fa un any (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 14,98 i 10,72 %, del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 305.352 persones (18,19 %), de les quals 187.996 són de països no UE, en la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 198.988 treballadors, un 11,85 %, dels quals 122.097 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 137.087 treballadors, un 8,16 % del total, dels quals 81.574 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el quart lloc i ocupava a 118.409 persones, un 7,05 %, dels quals 70.423 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 17,66 % en sèrie interanual);la industria manufacturera ocupava el cinquè lloc, amb 112.207 afiliats (6,68 %), dels quals 61.276 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (90.748, 28,34 %), del sector de l’hostaleria (58.835, 18,38 %), i del sector de la construcció (38.082, 11,89 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 25.150, i amb un creixement de l’afiliació del 12,42 % en sèrie interanual).
  
Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (361.574), i els marroquins es situen en la segona posició amb 279.965 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 126.779, quedant els xinesos en la quarta posició, 106.475, per davant dels equatorians amb 75.170, dels britànics amb 72.986, dels colombians amb 70.887, dels búlgars amb 66.430, dels portuguesos amb 56.401 i dels veneçolans amb 53.081. Fa un any, els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (351.257), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 263.555 treballadors. Els italians ocupaven la tercera posició, amb 111.154, quedant els xinesos en la quarta posició, 102.433, per davant dels equatorians amb 72.935, dels britànics amb 68.976, dels búlgars amb 63.669, dels colombians amb 61.128, dels portuguesos amb 51.254, i dels bolivians amb 50.515
  
3. La mitja del mes de maig d’afiliats estrangers a Catalunya és de 516.109, dels quals 171.409 són de països UE i 344.700 de països no UE.

Per règims, el 84,98 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 14,88 % en el d’autònoms, i el 0,14 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (51.616, 36.211 i 33.135, respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (15.369, 6.770 i 5.885), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (6.046 i 4.212). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (4.846), seguida de la població hondurenya (4.658) i romanesa (2.322).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,54 i 7,04 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 75.807 (17,28 %), dels quals 56.041 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 62.563  afiliats (14,26 %),  dels quals 42.575 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 52.547 afiliats (11,98 %), dels quals 35.107 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 43.386 (9.89 %), dels quals 29.089 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 32.142 (7,33 %), dels quals 26.250 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.530, 24,13 %), de l’hostaleria (15.979, 20,81 %) i de la construcció (7.349, 9,57 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el  4,71 i 8,223 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 70.417, (17,64 %), dels quals 51.804 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 57.935 afiliats (14,51 %),  dels quals 39.338 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 46.434 afiliats (11,63 %), dels quals 31.189 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 37.095 (9,29 %), dels quals 23.994 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 28.242 (7,08 %), dels quals 22.777 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.844, 24,10 % del total), de l’hostaleria (14.764, 19,94 %) i de la construcció (6.328, 8,55 %).
  
A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (64.898), seguits dels romanesos (48.687), i els italians ocupen la tercera posició (40.097). A continuació trobem els xinesos (29.941), els pakistanesos (21.499), els francesos (20.395), els bolivians (16.538), els equatorians (14.498), els colombians (14.186), i els hondurenys (12.541).  Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers  (60.487), seguits dels romanesos (46.935), i els italians ocupaven la tercera posició (34.406). A continuació trobàvem els xinesos (28.520), els pakistanesos (19.876), els francesos (18.938), els bolivians (16.307), els equatorians (13.725), els colombians (12.370), i els hondurenys (10.726).

No hay comentarios: