viernes, 26 de abril de 2019

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2019.


Segons les dades de l'enquesta de població activa del primer trimestre de2019, fetes públiques el dijous 25 d’abril, la població activa estrangera estava integrada per 2.918.800 persones, amb 2.310.000 ocupades i 608.800 aturades, mentre que 1.188.400 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.107.200, amb un augment trimestral de 73.000 i en sèrie interanual de 259.800 persones.

Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del quart trimestre del 2018, el creixement de la població activa estrangera ha estat de 32.200 persones i en sèrie interanual l’augment és de 156.200. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut una disminució de 75.600 persones sobre el trimestre anterior i de 1.100 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 71,07 %, 14,19 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (56,88 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat una disminució del 0,49 % %, mentre que el descens de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,25 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,13 %, i la de la població estrangera un descens del 0,74 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 20,86 %, es a dir 7,07 punts per sobre de l’espanyola (13,79 %). Durant el quart trimestre del 2018 la desocupació autòctona va créixer en 40.700 persones, i la estrangera en 9.200.

Durant el primer trimestre del 2018 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat una disminució de 116.400, i el d’estrangers un augment de 23.000. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 218.200 persones, la població aturada minva en 62.000 i la inactiva puja en 103.700, mentre que la població ocupada espanyola creix en 378.700 persones, la població aturada disminueix en 379.800, i la inactiva creix en 76.200 persones.

Com a conclusió, cal destacar que creix tant la població activa estrangera com el nombre d’ocupats, aturats e inactius.

No hay comentarios: