martes, 2 de abril de 2019

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de març de 2019.


En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social, fetes públiques el dimarts, 2 d’abril, pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.


Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de març ha estat de 2.026.957, amb un creixement de 41.677 persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment de l’augment de l’afiliació al règim general (36.395). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 332.096, i el del règim general és de 1.690.470.

El nombre d’afiliats aquest mes de març és lleugerament inferior al del mateix mes de 2008, en el moment d’inici de la crisi econòmica, 2.078.714

Durant el mes de març el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social es va incrementar en sèrie interanual en 541.489 persones, mentre que l'augment del nombre d'estrangers va ser de 153.144.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 10,64 % del total de la població treballadora afiliada (19.043.576).

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes de març i de les prestacions perdesocupació corresponents al mes de febrer,  que han estat també publicades el dimarts 2 d’abril pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat social.

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 402.683 (12,37 % del total, 3.255.084). 141.808 són de països UE i 260.875 de països no UE. S'ha produït un descens  mensual de 2.692 persones (7,92 % de la disminució a tota Espanya, que ha estat de 33.956), i una disminució interanual de 14.067 (8,39 % de la disminució de l'atur del total de la població, que ha estat de 167.467). En les dades del mes de març destaca l’augment en el grup de les persones sense ocupació anterior (2,83 %, sent l'atur de 63.688),  i la disminució en el del serveis (1,66 %, sent l’atur de 246.357).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 82.635 (20,81 % del total, 395.740). 18.920 són de països UE i 63.715 de països no UE, amb un creixement mensual de 431 persones (el descens a tot l’Estat ha estat de 2.692), i una disminució interanual de 2.817 (20,02 % de la disminució a tot l’Estat, 14.067 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (51.328), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 8.305, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 12.800.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de febrer:  206.069, amb un augment interanual del 2,6 %. 87.713 aturats són de països UE i 118.356 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10.86 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 13,83 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,95 % en cas de subsidi, 9,29 % en la renda activa d'inserció, i 4,53 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l'ajut econòmic del programa d'activació per a l'ocupació regulat en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en acabar el mes de febrer   són un total de 55, el 16,92 % del total de les persones perceptores de l'ajut.
Si comparem les dades de febrer amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment de la població acollida a la prestació contributiva, un mínim creixement dels perceptors de subsidi, una estabilització dels qui reben la renda activa d'inserció, un lleuger augment de la població acollida al subsidi agrari i un considerable creixement percentual dels qui reben l’ajut del PAE, tot i que en aquest últim cas les dades quantitatives no son significatives. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 13,37 % al ​​13,83 % (un augment del 3,4 % en sèrie interanual), i el subsidi ha passat del 8,79 % al 8,95 % (un 1,8 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (13,83 i 8,95 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 9,29 % del total dels perceptors, amb una estabilització en sèrie interanual. De les dades del mes de febrer cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.
Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 56,0 % dels estrangers de països UE i el 54,6 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 44,0 i el 43,4 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de febrer, un total de 1.898.369, el 43 % reben prestacions contributives i el 57 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 36,50 % (33,04 i 34,93 % els mesos de febrer de 2017 i 2018 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 155.177.000 euros, un 9,7 % de la despesa total (amb un augment del 6,6 % sobre l'any anterior).

El 67,9 % de la despesa total de prestacions (1.599.579 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 73,8 % en el cas dels aturats estrangers (68,4 i 71,5 % els mesos de febrer de 2017 i 2018, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid recupera el primer lloc (12,56 %), per davant de la de Barcelona (12,56 %), Illes Balears (8,13 %), Alacant (5,37 %), València (4,97 %), Múrcia (4,14 %), Girona (3,90 %), Almeria (3,90 %), Tarragona (3.86 %), i Màlaga (3,73 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (44.239, 21,47 %), per davant dels marroquins (39.614, 19,22 %), mentre que els italians ocupen la tercera posició (10.266, 4,98 %), per davant dels búlgars (10.026, 4,87 %), els  equatorians (7.782, 3,78 %), i els colombians (7.440, 3,61 %).

No hay comentarios: