martes, 23 de abril de 2019

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de març.


El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social publicà el dimarts 23 d’abril les dades generals d’afiliació de la  població estrangera corresponents al mes demarç.  

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de març hi ha un total de 2.026.957 afiliats, dels quals 839.956 són de països UE (448.806 homes i 391.150 dones), i 1.187.001 són de països no UE (690.998 homes i 496.003 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 8,17 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de març de  2018 era de 1.873.813. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 153.144.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 36.405 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 4.814 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 309.771 del mes de març de 2018 als actuals 332.096.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de març és la següent: el 83,40 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,38 % al d’autònoms, i el 0,21 % al del mar.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (210.215 i 139.875, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (56.418 i 38.739), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (85.286 i 63.174).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (34.760), seguida de la paraguaiana (15.523) i boliviana (14.211).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de març, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (484.706, 23,91 %), seguida de Madrid (416.698, 20,56 %), Andalusia (260.928, 12,87 %) i la Comunitat Valenciana (218.279, 10,77 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 40.992, un 9,24 %. Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats  (443.714, 23,68 %), seguida de Madrid (382.678, 20,42%), Andalusia (242.724, 12,95 %) i la Comunitat Valenciana (203.186, 10,84 %).


Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 13,48 i 10,23 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 278.507 persones (16,48 %), de les quals 176.929 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 205.760 treballadors, un 12,17 %, dels quals 127.593 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 144.017 treballadors, un 8,52% del total, dels quals 86.543 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 134.996 persones, un 7,99 %, dels quals 83.593 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 19,05 % en sèrie interanual); la industria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 122.877 afiliats (7,27 %), dels quals 68.788 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (91.610, 27,59 %), del sector de l’hostaleria (59.721, 17,98 %), i del sector de la construcció (41.804, 12,599 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 27.049 i amb un creixement de l’afiliació del 13,68 % en sèrie interanual). Fa un any (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 13,85 i 11,57 %, del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 260.663 persones (16,71 %), de les quals 162.576 eren de països no UE, en la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 191.650 treballadors, un 12,29 %, dels quals 117.452 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 127.790 treballadors, un 8,19 % del total, dels quals 75.853 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el quart lloc i ocupava a 113.399 persones, un 7,27 %, dels quals 67.037 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 16,25 % en sèrie interanual); la industria manufacturera ocupava el cinquè lloc, amb 109.001 afiliats (6,99 %), dels quals 59.104 eren de països no UE; En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (88.364, 28,53 %), del sector de l’hostaleria (56.344, 18,19 %), i del sector de la construcció (36.772, 11,87 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 24.411, i amb un creixement de l’afiliació del 12,32 % en sèrie interanual).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (347.033), i els marroquins es situen en la segona posició amb 259.893 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 115.771, quedant els xinesos en la quarta posició, 104.183, per davant dels equatorians amb 72.025, dels britànics amb 67.880, dels colombians amb 65.234, dels búlgars amb 61.887, dels portuguesos amb 53.400 i dels bolivians amb 48.788. Fa un any, els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (332.953), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 239.086 treballadors. Els italians es trobaven en la tercera posició, 101.527, i els xinesos ocupaven la quarta posició, amb 69.408, quedant, per davant dels equatorians amb 69.408, dels britànics amb 63.895, dels búlgars amb 58.929, dels colombians amb 56.502, dels portuguesos amb 48.814, i dels bolivians amb 48.662.  

3. La mitja del mes de març d’afiliats estrangers a Catalunya és de 484.706, dels quals 161.460 són de països UE i 323.246 de països no UE.

Per règims, el 84,32 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,55 % en el d’autònoms, i el 0,13 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (48.652, 34.114 i 31.022, respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (15.096, 6.552 i 5.885), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.796 i 2.906). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (4.919), seguida de la població hondurenya (4.644) i romanesa (2.354).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 3,46 i 7,71 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 64.276 (15,73 %), dels quals 47.908 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 58.872  afiliats (14,41 %),  dels quals 40.085 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 49.538 afiliats (12,12 %), dels quals 32.913 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 41.917 (10,26 %), dels quals 27.884 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 32.048 (7,84 %), dels quals 26.213 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.029, 23,91 %), de l’hostaleria (15.304, 20,30 %) i de la construcció (7.176, 9,52 %). Fa un any (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 3,58 i 8,89 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 60.120 (16,21 %), dels quals 44.419 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.058 afiliats (14,85 %),  dels quals 37.498 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 43.438afiliats (11,71 %), dels quals 29.031 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 35.910 (9,68 %), dels quals 23.036 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 26.919 (7,26 %), dels quals 21.598 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.294, 23,95 % % del total), de l’hostaleria (14.227, 19,70 % %) i de la construcció (6.175, 8,55 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (60.601), seguits dels romanesos (45.301), i els italians ocupen la tercera posició (37.748). A continuació trobem els xinesos (29.254), els pakistanesos (19.996), els francesos (19.568), els bolivians (16.208), els equatorians (13.928), els colombians (13.928), i els hondurenys (11.959). Fa unany, els treballadors marroquins eren els primers (55.740), seguits dels romanesos (43.479), i els italians ocupaven la tercera posició (32.512). A continuació trobàvem els xinesos (27.640), els pakistanesos (18.431), els francesos (18.176), els bolivians (15.880), els equatorians (13.143), els colombians (11.352), i els hondurenys (10.175).

No hay comentarios: