lunes, 4 de marzo de 2019

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de febrer de 2019.En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes públiques el dilluns, 4 de març, pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.


  Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de febrer ha estat de 1.985.280, amb un creixement de 15.752 persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment de l’augment de l’afiliació al règim general (15.752). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 327.282, i el del règim general és de 1.654.075.

Durant el mes de febrer el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social es va incrementar en sèrie interanual en 524.958 persones, mentre que l'augment del nombre d'estrangers va ser de 149.107.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 10,51 % del total de la població treballadora afiliada (18.888.472).

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de febrer i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de gener,  que han estat també publicades el dilluns 4 de març pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat social.

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 405.375 (12,32 % del total, 3.289.040). 143.906 són de països UE i 261.469 de països no UE. S'ha produït un increment mensual de 3.587 persones (l’augment total a Espanya ha estat de 3.587), i una disminució interanual de 17.844 (9,84 % de la disminució de l'atur del total de la població, que ha estat de 181.208). En les dades del mes de febrer destaca l’augment en el grup de l’agricultura  (5,48 %, sent l'atur de 35.725),  i la disminució en el de la construcció (2,28 %, sent l’atur de 36.437).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 82.204 (20,72 % del total, 396.642). 19.132 són de països UE i 63.072 de països no UE, amb un creixement mensual de 418 persones (11,65 % del total a tot l’Estat, 3.587), i un descens interanual de 4.834 (27,09 % de la disminució a tot l’Estat, 17.844 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (51.539), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 8.399, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 12.252.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de gener:  211.575, amb un augment interanual del 2,1 %. 92.120 aturats són de països UE i 119.456 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10.96 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 13,93 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,95 % en cas de subsidi, 9,30 % en la renda activa d'inserció, i 4,58 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l'ajut econòmic del programa d'activació per a l'ocupació regulat en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en acabar el mes de gener   són un total de 81, el 15,43 % del total de les persones perceptores de l'ajut.
Si comparem les dades de gener amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment de la població acollida a la prestació contributiva, un mínim creixement dels perceptors de subsidi, una estabilització dels qui reben la renda activa d'inserció, un augment de la població acollida al subsidi agrari i un considerable creixement dels qui reben l’ajut del PAE. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 13,55 % al ​​13,93 % (un augment del 2,8 % en sèrie interanual), i el subsidi ha passat del 8,82 % al 8,95 % (un 1,5 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (13,93 i 8,95 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 9,30 % del total dels perceptors, amb una estabilització en sèrie interanual. De les dades del mes de gener cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi. En termes percentuals, el nombre més gran és el dels estrangers perceptors de l’ajut del PAE.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 58,1 % dels estrangers de països UE i el 55,4 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 41,9 i el 44,6 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de gener, un total de 1.930.243, el 45 % reben prestacions contributives i el 55 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 37.67 % (34,52 i 36,12 % els mesos de gener de 2017 i 2018 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 162.266.000 euros, un 9,8 % de la despesa total (amb un augment del 4,3 % sobre l'any anterior).

El 69,1 % de la despesa total de prestacions (1.660.178 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 74,9 % en el cas dels aturats estrangers (69,3 i 72,3 % els mesos de gener de 2017 i 2018, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Barcelona manté el primer lloc (12,31 %), per davant de la de Madrid (11,88 %), Illes Balears (9,08 %), Alacant (5,46 %), València (4,69 %), Múrcia (4,16 %), Girona (4,16 %), Tarragona (3.97 %),  Màlaga (3,86 %), i Almeria (3,75 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (46.454, 21,96 %), per davant dels marroquins (40.059, 18,93 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (10.802, 5,11 %), per davant dels italians (10.364, 4,90 %), els  equatorians (7.821, 3,70 %), i els colombians (7.479, 3,53 %).

No hay comentarios: