miércoles, 30 de enero de 2019

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2018.


Segons les dades de l'enquesta de població activa del quart trimestre de 2018, fetes públiques el dimarts 29 de gener, la població activa estrangera estava integrada per 2.886.600 persones, amb 2.287.000 ocupades i 599.600 aturades, mentre que 1.147.600 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.034.200, amb un augment trimestral de 73.500 i en sèrie interanual de 234.600 persones.

Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del tercer trimestre del 2018, el creixement de la població activa estrangera ha estat de 73.600 persones i en sèrie interanual l’augment és de 105.600. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut una disminució de 58.800 persones sobre el trimestre anterior i de 1.800 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 71,55 %, 14,43 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,12 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat un augment del 0,53 % %, mentre que el descens de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,22 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,12 %, i la de la població estrangera un descens del 1,64 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 20,77 %, es a dir 7,23 punts per sobre de l’espanyola (13,54 %). Durant el quart trimestre del 2018 la desocupació autòctona va disminuir en 40.600 persones, i la estrangera va créixer en 18.900.

Durant el quart trimestre del 2018 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat una disminució de 18.100, i el d’estrangers un augment de 54.700. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 161.400 persones, la població aturada minva en 55.700 i la inactiva puja en 129.000, mentre que la població ocupada espanyola creix en 404.800 persones, la població aturada disminueix en 406.600, i la inactiva creix en 70.100 persones.

Com a conclusió, cal destacar que creix tant la població activa estrangera com el nombre d’ocupats, aturats e inactius.

No hay comentarios: