miércoles, 23 de enero de 2019

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de desembre.


El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social publicà el dimarts 22 de gener les dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponentsal mes de desembre.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de desembre hi ha un total de 1.992.849 afiliats, dels quals 815.194 són de països UE (438.908 homes i 376.286 dones), i 1.177.655 són de països no UE (688.827 homes i 488.828 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 8,43 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de desembre de  2017 era de 1.837.901. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 154.948.

Cal destacar el creixement de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 11.926 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment en 520 filiats, i en sèrie interanual hem passat dels 300.303 del mes de desembre de 2017 als actuals 326.376.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de desembre és la següent: el 83,43 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,38 % al d’autònoms, i el 0,19 % al del mar.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (205.628 i 136.613, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (55.929 i 38.001), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (85.455 i 59.412).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (35.157), seguida de la paraguaiana (15.880) i boliviana (14.872).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de desembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (476.291, 23,90 %), seguida de Madrid (412.466, 20,70 %), Andalusia (250.509, 12,57 %) i la Comunitat Valenciana (222.754, 11,18 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 41.449, un 9,53 %. Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (437.439, 23,82 %), seguida de Madrid (377.463, 20,55 %), Andalusia (221.259, 12,05 %) i la Comunitat Valenciana (206.787, 11,26 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 13,81 i 10,50 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 267.668 persones (16,10 %), de les quals 171.432 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 208.299 treballadors, un 12,53 %, dels quals 129.397 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 146.241 treballadors, un 8,80% del total, dels quals 88.957 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 125.393 persones, un 7,54 %, dels quals 76.670 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 18,57 % en sèrie interanual); la industria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 118.298 afiliats (7,11 %), dels quals 65.849 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (90.841, 27,83 %), del sector de l’hostaleria (58.516, 17,93 %), i del sector de la construcció (40.047, 13,62 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 26.067 i amb un creixement de l’afiliació del 13,62 % en sèrie interanual). Fa un any (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 13,64 i 11,84 %, del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 254.690 persones (16,63 %), de les quals 159.766 són de països no UE, en la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 192.301 treballadors, un 12,56 %, dels quals 117.817 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 128.351 treballadors, un 8,38 % del total, dels quals 76.655 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el quart lloc i ocupava a 108.762 persones, un 7,10 %, dels quals 63.281 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 18,91 % en sèrie interanual); la industria manufacturera ocupava el cinquè lloc, amb 107.146 afiliats (7,00 %), dels quals 57.856 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (87.482, 29,09 %), del sector de l’hostaleria (55.186, 18,35 %), i del sector de la construcció (35.429, 11,78 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 23.560, i amb un creixement de l’afiliació del 11,09 % en sèrie interanual).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (338.337), i els marroquins es situen en la segona posició amb 255.708 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 111.354, quedant els xinesos en la quarta posició, 105.398, per davant dels equatorians amb 72.080, dels britànics amb 65.334, dels colombians amb 63.147, dels búlgars amb 58.814, dels portuguesos amb 52.404, i dels bolivians amb 49.388. Fa unany, els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (324.910), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 230.614 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 100.900, quedant els italians en la quarta posició, 97.161, per davant dels equatorians, 69.578, dels britànics, 63.408, dels búlgars 56.628, dels colombians 55.670, dels bolivians 49.275, i dels portuguesos, 47.499.

3. La mitja del mes de desembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 476.291, dels quals 157.304 són de països UE i 318.988 de països no UE.

Per règims, el 84,15 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,74 % en el d’autònoms, i el 0,11 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (47.574, 33.280 i 29.818,   respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (14.989, 6.367 i 5.930), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.177 i 2.997). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (5.128), seguida de la població hondurenya (4.650) i romanesa (2.385).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 3,76 i 7,91 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 62.061 (15, 48 %), dels quals 46.462 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 60.041  afiliats (14,86 %),  dels quals 41.099 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 49.783 afiliats (12,42 %), dels quals 33.505 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 39.821 (9,94 %), dels quals 26.245 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 29.996 (7,48 %), dels quals 24.436 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.800, 23,74 % del total), de l’hostaleria (15.091, 20,13 %) i de la construcció (6.769, 9.03 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 4,25 i 9,09 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 58.862 (16,05 %), dels quals 43.811 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.721 afiliats (15,19 %),  dels quals 37.992 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 43.033 afiliats (11,73 %), dels quals 29.015 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 35.303 (9,62 %), dels quals 22.597 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 25.606 (6,98 %), dels quals 20.595 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.175, 24,57 % del total), de l’hostaleria (13.870, 19,84 %) i de la construcció (6.002, 8,59 %)

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (59.767), seguits dels romanesos (44.639), i els italians ocupen la tercera posició (36.360). A continuació trobem els xinesos (29.458), els pakistanesos (20.158), els francesos (18.942), els bolivians (16.199), els equatorians (13.853), els colombians (12.506), i els hondurenys (11.642). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (54.527), seguits dels romanesos (43.123), i els italians ocupaven la tercera posició (31.330). A continuació trobem els xinesos (28.058), els pakistanesos (18.675), els francesos (17.600), els bolivians (16.011), els equatorians (13.198), els colombians (11.178), els hondurenys (9.874), i els anglesos (9.765).

No hay comentarios: