viernes, 9 de noviembre de 2018

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes d’octubre de 2018.


En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes públiques el dimarts 6 de novembre pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’octubre ha estat de 2.010.634, amb un augment de 17.424 persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment del creixement de l'afiliació al règim general (15.658). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 326.529, i el del règim general és de 1.679.275.

Durant el mes d’octubre el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social es va incrementar en sèrie interanual en 562.544 persones, mentre que l'augment del nombre d'estrangers va ser de 159.620.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 10,59 % del total de la població treballadora afiliada (18.993.073).

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes d’octubre i de les prestacionsper desocupació corresponents al mes de setembre, que han estat també publicades el dimarts 6 de novembre pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat social.

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 390.190 (11,98 % del total, 3.254.753). 139.915 són de països UE i 250.275 de països no UE. S'ha produït un augment mensual de 16.136 persones (30,91 % del total, 52.194), i una disminució interanual de 18.671 (8,79  % de la disminució de l'atur del total de la població, que ha estat de 212.323). En les dades del mes d’octubre destaca el descens en el grup de la construcció (1,81 %, sent l'atur de 36.543),  i el creixement en el de l’agricultura (10,89 %, sent l’atur de 37.144).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 78.766 (20,13 % del total, 391.197). 18.598 són de països UE i 60.168 de països no UE, amb un creixement mensual de 5.352 persones (33,16 % del total a tot l’Estat, 16.136), i una disminució interanual de 4.749 (25,43 % del descens a tot l’Estat, 18.671 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (48.646), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 8.624, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.528.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de setembre:  171.616, amb un augment interanual del 1,5 %. 75.817 aturats són de països UE i 95.799 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,03 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 13,71 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,44 % en cas de subsidi, 9,18 % en la renda activa d'inserció, i 4,06 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l'ajut econòmic del programa d'activació per a l'ocupació regulat en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en acabar el mes d’agost són un total de 1.808, el 10,24 % del total de les persones perceptores de l'ajut.

Si comparem les dades de setembre amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment de la població acollida a la prestació contributiva, un mínim creixement dels perceptors de subsidi i del qui reben la renda activa d'inserció, i un important creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 13,29 % al ​​13,71 % (un augment del 3,1 % en sèrie interanual), i el subsidi ha passat del 7,30 % al 7,44 % (un 1,9 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (13,71 i 7,44 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 9,18 % del total dels perceptors, amb un increment del 1,6 % en sèrie interanual. De les dades del mes de setembre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi. En termes percentuals, el nombre més gran és el dels estrangers perceptors de prestacions contributives.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 58,8 % dels estrangers de països UE i el 55,7 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 41,2 i el 44,3 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de setembre, un total de 1.711.575, el 42 % reben prestacions contributives i el 58 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 32,99 % (32,11 i 32,12 % els mesos de setembre de 2016 i 2017 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 118.289.000 euros, un 8,3 % de la despesa total (amb un augment del 3,8 % sobre l'any anterior).

El 66,6 % de la despesa total de prestacions (1.425.853 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 73,4 % en el cas dels aturats estrangers (67,8 i 70,7 % dels mesos de setembre de 2016 i 2017, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (12,86 %), per davant de les de Barcelona (12,80 %), València (6,36 %), Múrcia (6,10 %), Almeria (5,63 %), Alacant (5,20 %), Huelva (4,74 %), Màlaga (3,34 %), Tarragona (2,94 %), i Girona (2,68 %),

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (42.020, 24,48 %), per davant dels marroquins (37.294, 21,73 % %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (9.180, 5,35 %), per davant dels italians (6.785, 3,95 %), els  equatorians (6.180, 3,60 %), i els colombians (5.234, 3,05 %).

No hay comentarios: