jueves, 25 de octubre de 2018

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2018.


Segons les dades de l'enquesta de població activa del tercer trimestre de2018, fetes públiques el dijous 25 d’octubre, la població activa estrangera estava integrada per 2.813.000 persones, amb 2.232.300 ocupades i 580.700 aturades, mentre que 1.147.800 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.960.800, amb un augment trimestral de 59.000 i en sèrie interanual de 195.300 persones.

Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del segon trimestre del 2018, la població activa estrangera ha disminuït en 8.100 persones i en sèrie interanual l’augment és de 82.000. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut un creixement de 27.900 persones sobre el trimestre anterior i una disminució de 9.000 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 71.02 %, 13,68 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,34 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat un descens del 1,28 % %, mentre que l’augment de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,05 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 012 %, i la de la població estrangera un descens del 1,51 %. 

La taxa d’atur de la població estrangera és del 20,64 %, es a dir 6,94 punts per sobre de l’espanyola (13,70 %). Durant el tercer trimestre del 2018 la desocupació autòctona va disminuir en 126.400 persones, i la estrangera en 37.700.

Durant el tercer trimestre del 2018 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un augment de 154.300, i el d’estrangers de 29.600. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 121.300 persones, la població aturada minva en 39.300 i la inactiva puja en 113.300, mentre que la població ocupada espanyola creix en 357.400 persones, la població aturada disminueix en 366.400, i la inactiva creix en 63.300 persones.

No hay comentarios: