martes, 4 de septiembre de 2018

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes d’agost de 2018.


En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes públiques el dimarts 4 de setembre pel Ministeri de Treball, migracions i Seguretat Social.


 
Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’agost ha estat de 1.987.207, amb un descens de 33.223 persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment de la disminució de l'afiliació al règim general (32.166). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 323.507, i el del règim general és de 1.658.596.

Durant el mes d’agost el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social es va incrementar en sèrie interanual en 529.970 persones, mentre que l'augment del nombre d'estrangers va ser de 138.876.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 10,55 % del total de la població treballadora afiliada (18.839.814).

Cal destacar, com a dada molt significativa, que l’afiliació estrangera a la Seguretat Social del mes d’agost és molt semblant a la del mes d’agost de 2007 (2.015.069), però encara és lluny de la del mateix mes de 2008 (2.111.878), es a dir abans de l’inici de la crisi econòmica que ja es deixarà notar clarament en agost de 2009 amb la baixada de l’afiliació fins el número de 1.915.328 afiliats.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes d’agost i de les prestacions perdesocupació corresponents al mes de juliol que han estat també publicades el dimarts 4 de setembre pel Ministeri de Treball, migracions i Seguretat social.

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 366.460 (11,51 % del total, 3.182.068). 136.524 són de països UE i 229.936 de països no UE. S'ha produït un descens mensual de 4.711 persones (l’augment del total ha estat de 47.047 persones), i una disminució interanual de 14.354 (7,16 % de la disminució de l'atur del total de la població, que ha estat de 200.256). En les dades del mes d’agost destaca el descens en el grup de l’agricultura (5,79 %, sent l'atur de 36.433). i el creixement en el de la construcció (2,31 %, sent l’atur de 37.984).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 70.054 (19,11 % del total, 366.460). 16.732 són de països UE i 53.322 de països no UE, amb un descens mensual de 933 persones (19,80 % del descens a tot l’Estat, 4.711), i una disminució interanual de 477 (3,32 % del descens a tot l’Estat, 14.354  persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (41.687), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 8.904, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 10.896.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de juliol:  176.241, amb un augment interanual del 0,3 %. 80.424 aturats són de països UE i 95.817 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,91 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 13,07 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,28 % en cas de subsidi, 9,14 % en la renda activa d'inserció, i 4,16 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l'ajut econòmic del programa d'activació per a l'ocupació regulat en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en acabar el mes de juliol són un total de 3.627, el 10,68 % del total de les persones perceptores de l'ajut.

Si comparem les dades de juliol amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment de la població acollida a la prestació contributiva, un mínim creixement dels perceptors de subsidi, una estabilització dels qui reben la renda activa d'inserció, i un important creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,66 % al ​​13,07 % (un augment del 3,2 % en sèrie interanual), i el subsidi ha passat del 7,17 % al 7,28 % (un 1,5 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (13,07 i 7,28 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 9,14 % del total dels perceptors, amb un increment del 0,7 % en sèrie interanual. De les dades del mes de juliol cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi. En termes percentuals, el nombre més gran és el dels estrangers perceptors de prestacions contributives.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 61,0 % dels estrangers de països UE i el 57,1 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 49,0 i el 42,9 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de juliol, un total de 1.778.421, el 45 % reben prestacions contributives i el 55 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 33,64 % (32,67 i 33,1 % els mesos de juliol de 2016 i 2017 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 127.480.00 euros, un 9,1 % de la despesa total (amb un augment del 4,6 % sobre l'any anterior).

El 66,6 % de la despesa total de prestacions (1.400.991 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 75,9 % en el cas dels aturats estrangers (70,2 i 73,4 % dels mesos de juliol de 2016 i 2017, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (13,18 %), per davant de les de Barcelona (12,28 %), Almeria (7,28 %),València (6,79 %), Múrcia (6,12 %), Huelva (5,83), Alacant (4,81 %), Màlaga (3,18 %), Las Palmas (2,68 %), i Tarragona (2,65 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (44.998, 25,53 %), per davant dels marroquins (38.888 21,84 % %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (9.384, 5,32 %), per davant dels italians (6.561, 3,72 %), els  equatorians (6.373, 3,62 %), i els colombians (5.018, 2,85 %).

No hay comentarios: