viernes, 20 de julio de 2018

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de juny .


El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dimarts 17 de juliol les dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes dejuny.

 
A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de juny hi ha un total de 2.026.559 afiliats, dels quals 851.606 són de països UE (453.133 homes i 398.473 dones), i 1.174.953 són de països no UE (678.538 homes i 496.415 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 8,06 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de juny de  2017 era de 1.875.413. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 151.166 persones.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 18.628 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 3.681 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 297.601 del mes de juny de 2017 als actuals 323.848.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de juny és la següent: el 83,77 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 15,98 % al d’autònoms, el 0,24 % al del mar, i el 0.01 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (212.199 i 135.055, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (54.965 i 37.925), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (86.223 i 66.748).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (36.500), seguida de la paraguaiana (16.610) i boliviana (16.039).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de juny, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (489.631, 24,16 %), seguida de Madrid (397.379, 19,61 %), Andalusia (239.993, 11,84 %) i la Comunitat Valenciana (208.660, 10,30 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 35.155, un 7,74 %. Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (454.476, 24,20 %), seguida de Madrid (366.666, 19,60 %), Andalusia (218.609, 11,70 %) i la Comunitat Valenciana (191.552, 10,20 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 13,90 i 10,57 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 323.008 persones (19,03 %), de les quals 197.968 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 204.189 treballadors, un 12,03 %, dels quals 125.265 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 143.091 treballadors, un 8,43 % del total, dels quals 85.412 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 120.415 persones, un 7,09 %, dels quals 71.677 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 18,71 % en sèrie interanual);la industria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 113.787 afiliats (6,70 %), dels quals 62.072 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (91.603, 28,29 %), del sector de l’hostaleria (59.637, 18,42 %), i del sector de la construcció (38.686, 11,95 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 25.511, i amb un creixement de l’afiliació del 12,75 % en sèrie interanual). Fa un any (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 14,26 i 11,83 %, del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 303.174 persones (19,28 %), de les quals 183.109 eren de països no UE, en la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 191.386 treballadors, un 12,17 %, dels quals 116.338 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 125.826 treballadors, un 8,0 % del total, dels quals 73.761 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 102.254 afiliats (6,50 %), dels quals 54.440 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 101.439 persones, un 6,45 %, dels quals 57.388 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 15,96 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (88.401, 29,70 % %), del sector de l’hostaleria (56.040, 18,83 % %), i del sector de la construcció (34.310, 11,53 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.943, i amb un creixement de l’afiliació del 8,94 % en sèrie interanual)

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (353.553), i els marroquins es situen en la segona posició amb 255.656 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 115.183, quedant els xinesos en la quarta posició, 103.274, per davant dels equatorians amb 73.775, dels britànics amb 68.791, dels colombians amb 63.368, dels búlgars amb 63.026, dels portuguesos amb 52.905, i dels bolivians amb 51.103. Fa unany, els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (340.470), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 230.470 treballadors. Els italians ocupaven la tercera posició, amb 100.816, quedant els xinesos en la quarta posició, amb 99.437, per davant dels equatorians amb 71.104, dels britànics amb 65.360, dels búlgars amb 60.204, dels colombians amb 56.629, dels bolivians amb 50.431, i dels francesos amb 45.675.

3. La mitja del mes de juny d’afiliats estrangers a Catalunya és de 489.631, dels quals 162.566 són de països UE i 327.065 de països no UE.

Per règims, el 84,57 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,26 % en el d’autònoms, i el 0,17 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (49.209, 35.732 i 28.986,   respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (14.551, 6.114 i 6.097), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (6.309 i 4.791). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (5.460), seguida de la població hondurenya (4.645) i romanesa (2.4954).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 5,19 i 7,91 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 74.881 (18,08 %), dels quals 54.793 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 61.244 afiliats (14,79 %),  dels quals 41.504 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 48.646 afiliats (11,75 %), dels quals 32.730 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 37.624 (9,09 %), dels quals 24.310 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 28.646 (6,92 %), dels quals 23.170 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.979, 24,06 % del total), de l’hostaleria (14.933, 19,98 %) i de la construcció (6.441, 8,625 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 6,04 i 8,95 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 72.139 (18,74 %), dels quals 52.576 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 57.803 afiliats (15,01 %),  dels quals 39.006 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 42.794 afiliats (11,12 %), dels quals 28.370 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 33.754 (8,77 %), dels quals 21.546 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 23.927 (6,22 %), dels quals 18.950 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.404, 25,35 % del total), de l’hostaleria (13.947, 20,32 %) i de la construcció (5.840, 8,51 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (62.833), seguits dels romanesos (49.180), i els italians ocupen la tercera posició (35.304). A continuació trobem els xinesos (28.779), els pakistanesos (20.584), els francesos (19.353), els bolivians (16.582), els equatorians (14.002), els colombians (12.884), i els senegalesos (11.536). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (58.389), seguits dels romanesos (47.723), i els italians ocupaven la tercera posició (30.942). A continuació trobàvem els xinesos (27.688), els pakistanesos (18.892), els francesos (18.046), els bolivians (16.168), els equatorians (13.435), els colombians (11.615), els senegalesos (10.964), i  els anglesos (9.787).

No hay comentarios: