viernes, 27 de abril de 2018

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2018.


Segons les dades de l’enquesta de població activadel primer trimestre de 2018, fetes públiques el dijous 26 d’abril, la població activa estrangera estava integrada per 2.762.000 persones, amb 2.091.800 ocupades i 670.800 aturades, mentre que 1.084.800 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.847.400, amb un augment trimestral de 47.800 i en sèrie interanual de 131.300 persones.


Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del quart trimestre del 2017, la població activa estrangera ha disminuït en 18.400 persones i en sèrie interanual l’augment és de 68.400. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha disminuït en 76.400 persones sobre el trimestre anterior i ha minvat en 91.400 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 71,81 %, 14,82 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (56,99 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha baixat en un 1,39 %, mentre que el descens de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,24 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,33 %, i la de la població estrangera un descens del 0,70 %.  

La taxa d’atur de la població estrangera és del 24,28 %, es a dir 9‘58 punts per sobre de l’espanyola (15,70 %). Durant el primer trimestre del 2018 la desocupació autòctona va créixer en 13.900 persones, i la estrangera en 15.500.

Durant el primer trimestre del 2018 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 90.300, i el d’estrangers de 33.900. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 83.500 persones, la població aturada minva en 15.100 i la inactiva puja en 62.900, mentre que la població ocupada espanyola creix en 352.40 persones, la població aturada disminueix en 443.800, i la inactiva creix en 132.000 persones.

No hay comentarios: