sábado, 3 de febrero de 2018

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de gener de 2018En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social, fetes públiques el divendres 2 de febrer pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

  
Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de gener ha estat de 1.815.092, amb un descens de 22.809 persones sobre el mes anterior, a causa del creixement de l'afiliació al règim general (22.514). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 300.123, i el del règim general és de 1.511.311.

Durant el mes de gener el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social es va incrementar en sèrie interanual en 607.856 persones, mentre que l'augment del nombre d'estrangers va ser de 127.507.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 9,93% del total de la població treballadora afiliada (18.282.031).

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrati contractes que corresponen al mes de gener, i de les prestacions perdesocupació corresponents al mes de desembre de 2017, que han estat també publicades el divendres 2 de febrer pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat social.

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 421.438 (12,12 % del total, 3.476.528). 150.714 són de països UE i 270.724 de països no UE. S'ha produït un augment mensual de 6.168 persones (9,67 % del total del creixement de l'atur a tota Espanya, 63.747), i una disminució interanual de 17.249 (6,07 % de la disminució de l'atur del total de la població, que ha estat de 283.703). En les dades del mes de gener destaca el descens de l'atur en el sector de l’agricultura (2,60 %, sent l'atur de 38.943), i l'augment en el del serveis (3,05 %, sent l'atur de 257.225).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 87.228 (20,62 % del total, 422.866) 19.960 són de països UE i 67.268 de països no UE, amb un augment mensual de 700 persones (11,34 % del descens a tot l’Estat, 6.168), i una disminució interanual de 1.501 (8,70 % del descens a tot l’Estat, 17.249 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (53.783), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 10.068, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 12.227.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de desembre: 201.403, amb un augment interanual del 2,0%. 88.436 aturats són de països UE i 112.967 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,63 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 13,89 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,71 % en cas de subsidi, 9,26 % en la renda activa d'inserció, i 4,06 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l'ajut econòmic del programa d'activació per a l'ocupació regulat en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en acabar el mes de desembre són un total de 5.621, el 10,13 % del total de les persones perceptores de l'ajut.

Si comparem les dades de desembre amb les dels onze mesos anteriors s'observa un important augment de la població acollida a la prestació contributiva, un mínim creixement dels perceptors de subsidi, una disminució dels qui reben la renda activa d'inserció, i un important creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,58 % al ​​13,89 % (un augment del 10,4 % en sèrie interanual), i el subsidi ha passat del 8,57 % al 8,71 % (un 1,6 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (8,71 i 13,89 %, respectivament) , consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 9,26 % del total dels perceptors, amb un 1,8 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de desembre  cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi. En termes percentuals, el nombre més gran és el dels estrangers perceptors de prestacions contributives.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 55,2 % dels estrangers de països UE i el 51,3 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 44,8 i el 48,7 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de desembre, un total de 1.894.209, el 41 % reben prestacions contributives i el 59 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 35,77 % (33,64 i 34,50 % els mesos de desembre de 2015 i 2016 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 147.405.000 d'euros, un 9,9 % de la despesa total (amb un augment del 6,7 % sobre l'any anterior).

El 64,9 % de la despesa total de prestacions (1.493.572 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 72,7 % en el cas dels aturats estrangers (67,1 i 69,8 % dels mesos de desembre de 2015 i 2016, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (12,42%), per davant de les de Barcelona (12,28 %), Illes Balears (8,47 %), Alacant (5,16 %), València (4,56 %), Múrcia (4,37 %), Girona (4,21 %), Tarragona (4,04 %), i Màlaga (3,72 %). i Almeria (3,56 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (45,942, 22,81 %), per davant dels marroquins (38.693, 19,21 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (10.218, 5,07 % ), per davant dels italians (9.173, 4,55 %), els  equatorians (8.141, 4,55 %), i els colombians (6.869, 3,41 %).

No hay comentarios: