martes, 23 de enero de 2018

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de desembre.El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dimarts 23 de gener les dades generals d’afiliació de la població estrangeracorresponents al mes de desembre.


  
A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de desembre hi ha un total de 1.837.901 afiliats, dels quals 765.346 són de països UE (410.885 homes i 354.461 dones), i 1.072.554 són de països no UE (624.406 homes i 448.148 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 7,36 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de desembre de 2016 era de 1.711.858. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 126.043 persones.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 2.617 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del descens de 449 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 278.567 del mes de desembre de 2016 als actuals 300.303.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de desembre és la següent: el 83,46 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,34 % al d’autònoms, el 0,20 % al del mar, i el 0.01 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (193.450 i 120.339, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (53.460 i 35.410), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (80.973 i 58.412).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (36.853), seguida de la boliviana (17.036) i paraguaiana (16.830).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de desembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (434.842, 23,66 %), seguida de Madrid (379.145, 20,63 %), Andalusia (231.600, 12,60 %) i la Comunitat Valenciana (205.530, 11,18 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 36.237, un 9,09 %. Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (398.605, 23,30 %), seguida de Madrid (353.732, 20,710%), Andalusia (222.966, 13,0 %) i la Comunitat Valenciana (192.273, 11,20 %).


Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 14,22 i 11,79 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 250.166 persones (16,31 %), de les quals 157.727 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 193.996 treballadors, un 12,65 %, dels quals 119.171 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 128.115 treballadors, un 8,35 % del total, dels quals 76.861 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 106.267 afiliats (6,93 %), dels quals 57.417 són de països no UE;  el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 105.754 persones, un 6,89 %, dels quals 61.797 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 19,64 % en sèrie interanual);. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (87.372, 29,09 %), del sector de l’hostaleria (54.961, 18,30 %), i del sector de la construcció (35.247, 11,74 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 23.439, i amb un creixement de l’afiliació del 11,32 % en sèrie interanual). Faun any (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 15,05 i 13,25 %, del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició amb  232.521 persones (16,26 %), de les quals 145.878 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 182.589 treballadors, un 12,77 %, dels quals 111.515 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 110.423 treballadors, un 7,72 % del total, dels quals 64.761 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 95.952 afiliats (6,71 %), dels quals 51.038 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 88.396 persones, un 6,18 %, dels quals 49.463 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 11,23 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (84.136, 30,20 %), del sector de l’hostaleria (51.410, 18,46 %), i del sector de la construcció (31.663, 11,37 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.298, i amb un creixement de l’afiliació del 5,21 % en sèrie interanual)

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (324.271), i els marroquins es situen en la segona posició amb 233.924 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 101.535, quedant els italians en la quarta posició, 97.011, per davant dels equatorians amb 69.260, dels britànics amb 62.321, dels búlgars amb 56.444, dels colombians amb 55.383, dels bolivians amb 48.955, i dels portuguesos amb 47.603. Fa un any, els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (307.597), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 217.168 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 97.664, quedant els italians en la quarta posició, 84.245, per davant dels equatorians amb 67.249, dels britànics amb 59.527, dels búlgars amb 53.674, dels colombians amb 50.552, dels bolivians amb 49.157 i dels portuguesos amb 43.614

3. La mitja del mes de desembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 434.842, dels quals 144.434 són de països UE i 290.408 de països no UE.

Per règims, el 83,80 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 16,08 % en el d’autònoms, i el 0,12 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (42.005, 31.170 i 25.591,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (14.113, 5.877 i 5.609), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.103 i 3.007). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (5.751), seguida de la població hondurenya (4.530) i romanesa (2.509).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,06 i 9,13 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 58.144 (15,96 %), dels quals 43.299 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.870 afiliats (15,33 %),  dels quals 38.215 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 42.863 afiliats (11,76 %), dels quals 28.933 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 35.168 (9,65 %), dels quals 22.491 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 24.949 (6,85 %), dels quals 20.059 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.130, 24,50 % del total), de l’hostaleria (13.873, 19,84 %) i de la construcció (5.947, 8,51 %). Fa un any,(i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 4,45 i 10,54 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 54.675 (16,37 %), dels quals 40.812 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.080 afiliats (15,59 %),  dels quals 35.668 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 36.282 afiliats (10,86 %), dels quals 24.099 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 31.825 (9,53 %), dels quals 20.289 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 20.864 (6,25 %), dels quals 16.390 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (16.459, 25,65 % del total), de l’hostaleria (12.824, 19,98 %) i de la construcció (5.387, 8,39 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (54.171), seguits dels romanesos (42.614), i els italians ocupen la tercera posició (31.370). A continuació trobem els xinesos (28.168), els pakistanesos (18.433), els francesos (17.527), els bolivians (15.985), els equatorians (13.099), els colombians (11.156), i els hondurenys (9.938). Fa unany, els treballadors marroquins eren els primers (49.322), seguits dels romanesos (40.081), i els italians ocupaven la tercera posició (27.142). A continuació trobàvem els xinesos (26.963), els pakistanesos (16.853), els francesos (16.039), els bolivians (15.438), els equatorians (12.467), els colombians (10.037), els anglesos (8.961), i els hondurenys (8.829)

No hay comentarios: