martes, 5 de diciembre de 2017

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de novembre de 2017
En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social, fetes públiques el dilluns 4 de desembre pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.


Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de novembre ha estat de 1.836.498, amb un descens de 14.516 persones sobre el mes anterior, a causa de la disminució de l'afiliació al règim general (13.723). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 300.752, i el del règim general és de 1.531.208.

Durant el mes de novembre el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social es va incrementar en sèrie interanual en 637.232 persones, mentre que l'augment del nombre d'estrangers va ser de 131.577.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 9,97% del total de la població treballadora afiliada (18.417.756).

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrati contractes que corresponen al mes de novembre, i de les prestacions perdesocupació corresponents al mes d’octubre, que han estat també publicades el dilluns 4 de desembre pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat social.

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 421.465 (12,13% del total, 3.474.281). 151.173 són de països UE i 270.292 de països no UE. S'ha produït un increment mensual de 12.604 persones (l'augment total de l'atur a tot Espanya ha estat de 7.255 persones), i una disminució interanual de 26.089 (8,26% de la disminució de l'atur del total de la població, que ha estat de 315.542). En les dades del mes de novembre destaca el descens de l'atur en el sector de la construcció (1,08%, sent l'atur de 41.579), i l'augment en el de serveis (4,92%, sent l'atur de 254.089).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 87.352 (20,67 % del total, 422.462) 19.835 són de països UE i 67.517 de països no UE, amb un creixement mensual de 7.391 persones (l’augment a tota Espanya ha estat de 7.255), i una disminució interanual de 4.435 (22,07 % del descens a tot l’Estat, 25.089 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (53.360), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 10.187, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 12.507.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes d’octubre: 177.252, amb un descens interanual del 1,2%. 76.019 aturats són de països UE i 101.233 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,80% sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 13,13% si es tracta de la prestació contributiva, del 7,82 % en cas de subsidi, 9,17% en la renda activa d'inserció, i 3,90 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l'ajut econòmic del programa d'activació per a l'ocupació regulat en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en acabar el mes d’octubre són un total de 4.594, el 9,48 % del total de les persones perceptores de l'ajut.

Si comparem les dades d’octubre amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment de la població acollida a la prestació contributiva, una disminució dels perceptors de subsidi i dels que reben la renda activa d'inserció, i un important creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 11,97% al ​​13,13% (un augment del 9,6 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 7,87 % al ​​7,82 % (un 0,8 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (13,13 i 7,82 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 9,17 % del total dels perceptors, amb un 3,7 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes d’octubre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi. En termes percentuals, el nombre més gran és el dels estrangers perceptors de prestacions contributives.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 53,3 % dels estrangers de països UE i el 50,3 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 46,7 i el 49,7 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’octubre, un total de 1.808.995, el 39% reben prestacions contributives i el 61 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 32,42% (32,01 i 31,86 % els mesos d’octubre de 2015 i 2016 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 122.814.000 d'euros, un 8,7% de la despesa total (amb un augment del 7,4 % sobre l'any anterior).

El 63,3% de la despesa total de prestacions (1.419.689 milions euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 70,5% en el cas dels aturats estrangers (64,7 i 67,4 % dels mesos d’octubre de 2015 i 2016, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (13,61%), per davant de les de Barcelona (12,89%), València (5,32%), Alacant (4,96 %), Múrcia (4,87 %), Almeria (4,41 %), Illes Balears (3,94 %) Girona (3,68%), Tarragona (3,58 %), Màlaga (3,37 %)

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (41.763, 23,56 %), per davant dels marroquins (37.178, 20,97 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (9.205, 5,39% ), per davant dels equatorians (6.928, 3,91 %), els italians (7.1773, 4,05 %) i els colombians (5.795, 3,27%)

No hay comentarios: