jueves, 26 de octubre de 2017

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2017.Segons les  dades de l'enquesta depoblació activa del tercer trimestre de 2017, fetes públiques el dijous 26 d’octubre, la població activa estrangera estava integrada per 2.731.000 persones, amb 2.111.000 ocupades i 620.000 aturades, mentre que 1.034.500 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.765.500, amb un augment trimestral de 27.900 i en sèrie interanual de 62.000 persones.

Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del segon trimestre del 2017, la població activa estrangera ha augmentat en 17.600 persones i en sèrie interanual l’augment és de 56.000. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en 35.700 persones sobre el trimestre anterior i ha minvat en 123.400 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 72.43 %, 14,98 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,45 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït en un 0,07 %, mentre que l’augment de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,09 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,45 %, i la de la població estrangera un creixement del 0,30 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 22,70 %, es a dir  7,18 punts per sobre de l’espanyola (15,52 %). Durant el tercer trimestre del 2017 la desocupació autòctona va disminuir en 160.900 persones, i la estrangera en 21.700.

Durant el tercer trimestre del 2017 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un increment de 196.600 persones, i el d’estrangers de 39.300. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 98.800 persones, la població aturada minva en 42.200 i la inactiva creix en 6.000, mentre que la població ocupada espanyola creix en 422.900 persones, la població aturada disminueix en 546.300, i la inactiva creix en 180.500 persones.

No hay comentarios: