jueves, 27 de julio de 2017

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2017.

Segons les  dades de l'enquesta de població activa del segon trimestre de 2017, fetes públiques el dijous 27 de juliol, la població activa estrangera estava integrada per 2.713.400 persones, amb 2.071.700 ocupades i 641.700 aturades, mentre que 1.024.200 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.737.600, amb un augment trimestral de 21.500 i en sèrie interanual de 29.100 persones.Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.


Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del primer trimestre del 2017, la població activa estrangera ha augmentat en 21.500 persones i en sèrie interanual l’augment de 29.100. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en 15.100 persones sobre el trimestre anterior i ha minvat en 90.900 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 72.60 %, 15,24 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,36 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers s’ha incrementat en un 0,10 %, mentre que l’augment de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,10 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,54 %, i la de la població estrangera del 0,94 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 23,65 %, es a dir  7,30 punts per sobre de l’espanyola (16,35 %). Durant el segon trimestre del 2017 la desocupació autòctona va disminuir en 296.500 persones, i la estrangera en 44.200.


Durant el segon trimestre del 2017 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un increment de 311.600 persones, i el d’estrangers de 63.400. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 89.200 persones, la població aturada minva en 103.100 i la inactiva creix en 43.000, mentre que la població ocupada espanyola creix en 423.200 persones, la població aturada disminueix en 557.400, i la inactiva creix en 228.500 persones.


No hay comentarios: