viernes, 13 de enero de 2017

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de desembre.En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social, fetes  públiques el dimecres, 4 de gener de 2017, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de desembre ha estat de 1.711.858,  amb un augment de 6.937 persones sobre el mes anterior, degut al creixement  de l’afiliació en el regim general (7.658), El nombre de treballadors del regim d’autònoms és en l’actualitat de 278.567, i el del regim general és de 1.429.728.

Durant el mes de desembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 540.655 persones, mentre que l’augment del nombre d’estrangers va ser de 83.980.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrati contractes, que corresponen al mes de desembre i de les prestacions corresponentsal mes de novembre que van ser també publicades el dimecres, 4 de gener de 2017, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 434.962  (11,74 % del total, 3.702.974). 157.553 són de països UE i 277.409 de països no UE. S’ha produït un descens mensual de 11.592 persones (13,34 % del descens total de l’atur a tota Espanya, 86.849), i una disminució interanual de 52.255 (13,38 % de la disminució de l’atur del total de la població, 390.534). En les dades del mes de desembre destaca l’augment en el sector de la construcció (2,76 %, sent l’atur de 51.201), i el descens en el de l’agricultura (7,33 %, sent l’atur de 44.184).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 89.207 (20,50 % del total, 434.962) 20.061 són de països UE i 69.146 de països no UE, amb un descens mensual de 2.580 persones (22,25 % de la disminució total de l’atur a tota Espanya, 11.592), i una disminució interanual de 13.664 (26,14 % del descens a tot l’Estat, 52.255 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (52.591), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 12.144.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de novembre: 196.687 , amb un descens interanual del 6,5 %. 85.742 aturats són de països UE i 110.945 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,88 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 12,66 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,47 % en cas de subsidi, 9,46 % en la renda activa d’inserció, i 3,37 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes de novembre són un total de 2.020, el 9,73 % del total de les persones perceptores de l’ajuda.

Si comparem les dades de novembre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una disminució dels perceptors de subsidi i dels qui reben la renda activa d’inserció, i un important creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 11,86 % al 12,66 % (un augment del 6,8 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 8,79 al 8,47 % (un 3,7 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (12,66 i 8,47 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 9,46 % del total dels perceptors, amb un 1,8 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes del mes de novembre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi. En termes percentuals, el nombre major és el dels estrangers perceptors de prestacions contributives.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 51,2 % dels estrangers de països UE i el 46,7 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 48,8 i  el 53,3 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de novembre, un total de 1.990.843, el 38 % reben prestacions contributives i el 62 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 33,53 % (35,27 i 32,97 % els mesos de novembre de 2014 i 2015 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 133.233 milions d‘euros, un 8,7 % de la despesa total (amb un augment del 4,8 % sobre el mes anterior).

El 62,9 % de la despesa total de prestacions (1.531.373 milions euros) es destina a la prestació contributiva, i el 68,3 % en el cas dels aturats estrangers (65,2 i 66,0 % en els mesos de novembre de 2014 i 2015, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (13,60 %), per davant de les de Barcelona (12,45 %), %), Alacant (5,02 %),  València (4,71 %), Girona (4,17 %), Tarragona (3,89 %), Almeria (3,65 %), Múrcia (3,45 %), Màlaga (3,45 %), Saragossa (2,60 %) Castelló (2,49 %), Huelva (2,41 %) i Las Palmas (2,16 %),

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (45.012, 22,89 %), per davant dels marroquins (37.651, 19,14 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (10.151, 5,16 % %), per davant dels equatorians (8.545, 4,34 %), dels italians (8.303, 4,22 %) i dels colombians (6.995, 3,56 %).

No hay comentarios: