viernes, 2 de diciembre de 2016

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de novembre.En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes  públiques avui divendres, 2 de desembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de novembre ha estat de 1.704.921,  amb una disminució de  28.705 persones sobre el mes anterior, degut al descens de l’afiliació en el regim general (27.995), i del dels autònoms (232). El nombre de treballadors del regim d’autònoms és en l’actualitat de 278.351, i el del regim general és de 1.422.070.

Durant el mes de novembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 557.437 persones, mentre que l’augment del nombre d’estrangers va ser de 77.083.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes, que corresponen al mes de novembre i de les prestacionscorresponents al mes d’octubre que han estat també publicades avui divendres, 2 de desembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 446.554  (11,78 % del total, 3.789.823). 159.956 són de països UE i 286.598 de països no UE. S’ha produït un augment mensual de 13.421 persones (54,02 % del creixement total de l’atur a tota Espanya, 24.841), i una disminució interanual de 46.997 (13,07 % de la disminució de l’atur del total de la població, 359.475). En les dades del mes de novembre destaca l’augment en el sector de serveis (4,40 %, sent l’atur de 261.947), i els descens en el de la construcció (1,58 %, sent l’atur de 49.826).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 91.787 (19,82 % del total, 458.406) 20.265 són de països UE i 71.522 de països no UE, amb un increment mensual de 2.863 persones (21,33 % del creixement total de l’atur a tota Espanya,13.421), i una disminució interanual de 12.216 (25,99 % del descens a tot l’Estat, 46.997 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (53.865), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 12.005.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’octubre: 179.359, amb un descens interanual del 10,2 %. 77.045 aturats són de països UE i 102.314 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,33 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 11,97 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,87 % en cas de subsidi, 9,52 % en la renda activa d’inserció, i 3,25 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes d’octubre són un total de 2.067, el 9,71 % del total de les persones perceptores de l’ajuda.

Si comparem les dades d’octubre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una disminució dels perceptors de subsidi i dels qui reben la renda activa d’inserció, i un important creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 11,39 % al 11,97 % (un augment del 5,1 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 8,30 al 7,87 % (un 5,2 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (11,97 i 7,87 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 9,52 % del total dels perceptors, amb un 2,8 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes d’octubre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi. En termes percentuals, el nombre major és el dels estrangers perceptors de prestacions contributives.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 50,7 % dels estrangers de països UE i el 46,0 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 49,3 i  el 54,0 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’octubre, un total de 1.923.089, el 37 % reben prestacions contributives i el 63 % prestacions assistencials.
 +
El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 31,86 % (34,55 i 32,01 % els mesos d’octubre de 2014 i 2015 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 118.549 milions d‘euros, un 8,1 % de la despesa total (amb un augment del 1,2 % sobre el mes anterior).

El 62,4 % de la despesa total de prestacions (1.471,274 milions euros) es destina a la prestació contributiva, i el 67,4 % en el cas dels aturats estrangers (65,1 i 64,7 % en els mesos d’octubre de 2014 i 2015, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (14,67 %), per davant de les de Barcelona (13,03 %), %), València (5,33 %), Almeria (5,07 %), Alacant (5,07 %),  Múrcia (4.75 %), Girona (3,64 %), Tarragona (3,46 %), Màlaga (3,25 %), Castelló (2,61 %), Saragossa (2,61 %) Huelva (2,40 %) i Las Palmas (2,30 %),

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (42.305, 23,59 %), per davant dels marroquins (36.523, 20,36 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (9.413, 5,25 % %), per davant dels equatorians (7.820, 4,36 %), dels italians (6.848, 3,82 %) i dels colombians (6.227, 3,47 %).

No hay comentarios: