jueves, 27 de octubre de 2016

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2016.


Segons les dades de l’enquesta de població activa del tercer trimestrede2016, fetes públiques el dijous 27 d’octubre, la població activa estrangera estava integrada per 2.675.000 persones, amb 2.012.200 ocupades i 662.800 aturades, mentre que 1.028.500 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.703.500, amb un descens trimestral de 5.000 i una disminució en sèrie interanual de 6.500 persones.


Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del segon trimestre del 2016, la població activa estrangera ha minvat en 52.200 persones i en sèrie interanual la disminució es de 53.500. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en 24.900 persones sobre el trimestre anterior i en 2.400 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 72,23 %, 14,33 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,90 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 1,31 %, mentre que la taxa de la població espanyola no ha experimentat modificació sobre el període trimestral anterior. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,10 %, i la de la població estrangera del 1,32 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 24,78 %, es a dir  6,65 punts per sobre de l’espanyola (18,13 %). Durant el tercer trimestre del 2016 la desocupació autòctona va disminuir en 171.900 persones, i la estrangera en 81.900.


Durant el tercer trimestre del 2016 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un augment de 196.800 persones, i el d’estrangers de 29.700 si comparem les dades amb les del segon trimestre. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 73.300 persones, la població aturada minva en 126.800 i la inactiva creix en 47.000, mentre que la població ocupada espanyola creix en 405.500 persones, la població aturada disminueix en 403.200, i la inactiva creix en 61.000. persones.

No hay comentarios: