viernes, 29 de julio de 2016

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2016.Segons les dades de l’enquesta de població activa del segon trimestre de2016, fetes públiques el dijous 28 de juliol, la població activa estrangera estava integrada per 2.727.300 persones, amb 1.982.500 ocupades i 744.700 aturades, mentre que 981.200 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.708.500, amb un descens trimestral de 3.100 i una disminució en sèrie interanual de 16.800 persones.


Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del primer trimestre del 2016, la població activa estrangera ha minvat en 3.800 persones i en sèrie interanual la disminució es de 33.200. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en 58.500 persones sobre el trimestre anterior i ha disminuït en 106.700 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 73,54 %, 15,64 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,90 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 0,04 %, mentre que el creixement de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,14 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,35 %, i la de la població estrangera del 0,56 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 27,31 %, es a dir  8,30 punts per sobre de l’espanyola (19,01 %). Durant el segon trimestre del 2016 la desocupació autòctona va disminuir en 149.700 persones, i la estrangera en 67.000.

Durant el segon trimestre del 2016 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un augment de 208.100 persones, i el d’estrangers de 63.200 si comparem les dades amb les del primer trimestre. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 73.300 persones, la població aturada minva en 106.500 i la inactiva creix en 16.4000, mentre que la població ocupada espanyola creix en 361.100 persones, la població aturada disminueix en 467.800, i la inactiva creix en 132.500. persones.

2 comentarios:

Unknown dijo...

Aquest tipus de canvis de mètode em produeixen desconfiança

Unknown dijo...

Aquest tipus de canvis de mètode em produeixen desconfiança