martes, 5 de julio de 2016

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de juny.En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social, fetes  públiques el dilluns 4 de juliol pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.


Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juny ha estat de 1.747.801,  amb un augment de 16,783 persones sobre el mes anterior, degut al creixement de l’afiliació en el regim general (13.397) i també en el d’autònoms (3.309). El nombre de treballadors del regim d’autònoms és en l’actualitat de 276.989, i el del regim general és de 1.465.964.

Durant el mes de juny el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 503.876 persones, mentre que l’augment del nombre d’estrangers va ser de 79.702.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrati contractes que corresponen al mes de juny i les de les prestacions corresponentsal mes de maig, que van ser també publicades també el dilluns 4 de juliol pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 441.270  (11,71 % del total). 154.474 són de països UE i 286.796 de països no UE. S’ha produït una disminució    mensual de 11.021 persones (8,86 % del total de la disminució de l’atur a tota Espanya, 124.349), i una disminució interanual de 46.004 (13,02 % de la disminució de l’atur del total de la població, 33.250). En les dades del mes de juny destaca el descens  en el sector del serveis (- 3,94 %, sent l’atur de 246.403), i també en el de la indústria (- 3,40 %, sent l’atur de 24.241).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 87.549 (19,45 % del total, 450.060). 17.522 són de països UE i 70.027 de països no UE, amb un descens mensual de 4.890 persones (44,36 % de la disminució de l’atur a tota Espanya, 11.021), i una disminució interanual de 12.208 (26,53 % del descens a tot l’Estat, 46.004 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (47.663), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 13.638, per sota del aturats sense ocupació anterior (13.993).

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de maig: 176.660, amb un descens interanual del 10.1 %. 73.642 aturats són de països UE i 103.018 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,12 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 11,55 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,87 % en cas de subsidi, 9,51 % en la renda activa d’inserció, i 2,96 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes de maig són un total de 2.819, el 11,03 % del total de les persones perceptores de l’ajuda.

Si comparem les dades de maig amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una disminució dels perceptors de subsidi i dels qui reben la renda activa d’inserció, i un important creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,57 % al 11,55 % (un augment del 9,2 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 8,36 al 7,87 % (un 5,8 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (11,55 i 7,87 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 9,51 % del total dels perceptors, amb un 4,7 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de maig cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi. En termes percentuals, el nombre major és el dels estrangers perceptors de prestacions contributives.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 47,1 % dels estrangers de països UE i el 43,6 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 52,9 i  el 56,4 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de maig, un total de 1.936.006, el 36 % reben prestacions contributives i el 64 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 30,37 % (34,28 i 31,23 % els mesos de maig de 2014 i 2015 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 115.032 milions d‘euros, un 7,8 % de la despesa total (amb un augment del 2,6 % sobre el mes anterior).

El 60,8 % de la despesa total de prestacions (1.480.090.000 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, i el 65,1 % en el cas dels aturats estrangers (64,3 i 61,1 % en els mesos de maig de 2014 i 2015, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (15,87 %), per davant de les de Barcelona (13,38 %), %), València (6,46 %), Almeria (5,31 %), Alacant (5,01 %), Múrcia (4,66 %), Màlaga (3,22 %), Tarragona (3,06 %), Castelló (2,90 %), Girona (2,75 %), Saragossa (2,45 %), i  Illes Balears (2,35 %),

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen el primer lloc (40.375, 22,85 %), per davant dels marroquins (37.942, 21,48 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (9.186, 5,20 % %), per davant dels equatorians (8.292, 4,69 %), dels colombians (6.319, 3,58 %) i dels italians (6.135, 3,47 %).

No hay comentarios: