viernes, 20 de mayo de 2016

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’abril.El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dijous 19 de maig les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’abril.A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’abril hi ha un total de 1.683.092 afiliats, dels quals 708.289 són de països UE (366.134 homes i 342.155 dones), i 974.803 són de països no UE (549.639 homes i 425.164 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 4,68 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’abril de 2015 era de 1.607.883. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 75.209 persones.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 35.550 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 4286 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 250.362 del mes d’abril de 2015 als actuals 269.823.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’abril és la següent: el 83,70 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,03 % al d’autònoms, el 0,26 % al del mar, i el 0.01 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (172.861 i 102.966, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (48.590 i 30.751), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (74.817 i 62.882).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (38.882), seguida de la boliviana (22.822) i paraguaiana (18.808).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’abril, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (383.663, 22,80 %), seguida de Madrid (342.559, 20,35 %), Andalusia (231.253, 13,74 %) i la Comunitat Valenciana (180.163, 10,70 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 24.180, un 6,73 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (359.483, 22,36 %), seguida de Madrid (329.850, 20,51 %), Andalusia (222.982, 13,87 %) i la Comunitat Valenciana (173.211, 10,77 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 14,94 i 14,21 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 242.090 persones (17,19 %), de les quals 149.651 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 172.458 treballadors, un 12,24 %, dels quals 106.201 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 103.349 treballadors, un 7,34 % del total, dels quals 59.510 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 92.267 afiliats (6,55 %), dels quals 49.308 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 84.431 persones, un 5,99 %, dels quals 46.861 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 8,75 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (82.986, 30,76 %), del sector de l’hostaleria (50.715, 18,80 %), i del sector de la construcció (30.716, 11,38 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 20.681, i amb un creixement de l’afiliació del 7,70 % en sèrie interanual). Fa un any, i posant en relleu que  les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 15,34  i 15,32 % del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 226.849 persones (16,77 %), de les quals 141.155 eren de països no UE, en la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 165.335 treballadors, un 12,22 %, dels quals 103.116 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 96.150 treballadors, un 7,11 % del total, dels quals 56.041 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 87.369 afiliats (6,46 %), dels quals 47.086 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 77.638 persones, un 5,74 %, dels quals 42.951 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 11 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (78.770, 31,46 %), del sector de l’hostaleria (47.556, 18,99 %), i del sector de la construcció (28.519, 11,39 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 19.437, i amb un creixement de l’afiliació del 9,3 % en sèrie interanual)

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (305.535), i els marroquins es situen en la segona posició amb 211.077 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 93.810, quedant els italians en la quarta posició, 79.113, per davant dels equatorians amb 67.929, dels britànics amb 59.942, dels búlgars amb 55.669, dels bolivians amb 53.260, dels colombians amb 51.390, i dels portuguesos amb 41.801. Fa un any els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (288.277), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 202.159 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 91.669, quedant els equatorians en la quarta posició (70.666), per davant dels italians amb 69.422, dels bolivians amb 57.266, dels britànics amb 56.648, dels colombians amb 52.222, dels búlgars amb 53.417, dels colombians amb 52.222, i dels portuguesos amb 39.610

3. La mitja del mes d’abril d’afiliats estrangers a Catalunya és de 383.663, dels quals 126.570 són de països UE i 257.093 de països no UE.

Per règims, el 83,85 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,96 % en el d’autònoms, i el 0,20 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (35.203, 28.259 i 13.041,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (12.532, 5.009 i 4.734), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (3.975 i 2.539). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (6.940), seguida de la població marroquina (2.912) i romanesa (2.617).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 3,72 i 11,46 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 56.796 (17,66 %), dels quals 42.185 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 48.444 afiliats (15,06 %) dels quals 33.473 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 3.361 afiliats (10,45 %), dels quals 21.937 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 30.527 (9,49 %), dels quals 19.554 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 19.252 (5,98 %), dels quals 14.803 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (16.152, 26,38 % del total), de l’hostaleria (12.384, 20,23 %) i de la construcció (5.235, 8,55 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el  3,87 i 12,58 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 53.791 (17,76 %), dels quals 40.169 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 45.974 afiliats (15,18 %) dels quals 31.875 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 29.619 afiliats (9,78 %), dels quals 19.864 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 28.841 (9,52 %), dels quals 18.633 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 17.253 (5,70 %), dels quals 13.306 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (15.161, 27,14 % del total), de l’hostaleria (11.658, 20,87 %) i de la construcció (4.814, 8,62 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (46.596), seguits dels romanesos (38.488), i els xinesos ocupen la tercera posició (25.845). A continuació trobem els italians (24.836), els bolivians (15.984), els pakistanesos (15.925), els francesos (15.561), els equatorians (12.193), els colombians (9.891), i els peruans (8.656). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers  (43.904), seguits dels romanesos (35.445), i els xinesos ocupen la tercera posició (24.993). A continuació trobem els italians (21.815), els bolivians (16.761), els pakistanesos (14.543), els francesos (14.270), els equatorians (12.660), els colombians (9.931), i els peruans (9.029).

No hay comentarios: