jueves, 28 de abril de 2016

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2016.Segons les dades de l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2016, fetes públiques avui, dijous 28 d’abril, la població activa estrangera estava integrada per 2.731.100 persones, amb 1.919.300 ocupades i 811.800 aturades, mentre que 980.500 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.711.600, amb un descens trimestral de 3.200 i una disminució en sèrie interanual de 43.100 persones.

Cal fer esment del fet que l’EPA publicada avui es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del quart trimestre del 2015, la població activa estrangera ha augmentat en 10.300 persones i en sèrie interanual la disminució es de 37.600. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha disminuït en 63.000 persones sobre el trimestre anterior i en 40.800 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 73,58 %, 15,78 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,76 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha crescut un 0,3 %, mentre que la disminució de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,19 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,15 %, i la de la població estrangera del 0,16 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 29,72 %, es a dir  9,91 punts per sobre de l’espanyola (19,81 %). Durant el primer trimestre del 2016 la desocupació autòctona va disminuir en 27.900 persones, i va créixer entre la població estrangera en 39.800.

Durant el primer trimestre del 2016 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 35.100 persones, i el d’estrangers de 29.400 si comparem les dades amb les del quart trimestre. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 82.100 persones, la població aturada minva en 119.800 i la inactiva en 5.400, mentre que la població ocupada espanyola creix en 492.700 persones, la població aturada disminueix en 533.400, i la inactiva creix en 58.500. persones.

No hay comentarios: