lunes, 4 de abril de 2016

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de març.En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes  públiques avui dilluns, 4 d’abril,  pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.


Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de març ha estat de 1.643.064,  amb un augment de 30.383 persones sobre el mes anterior, degut al creixement de l’afiliació en el regim general (26.069) i també en el d’autònoms (4.019). El nombre de treballadors del regim d’autònoms és en l’actualitat de 265.537, i el del regim general és de 1.373.140.

Durant el mes de març el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 472.998 persones, mentre que l’augment del nombre d’estrangers va ser de 79.721.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes de març i les de les prestacionscorresponents al mes de febrer,  que han estat també publicades avui dilluns, 4 d’abril, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 483.391  (11,80 % del total). 167.434 són de països UE i 315.957 de països no UE. S’ha produït una disminució    mensual de 7.899 persones (13,56 % del total de la disminució de l’atur a tota Espanya, 58.216), i una disminució interanual de 54.913 (15,37 % de la disminució de l’atur del total de la població, 357.169). En les dades del mes de març destaca el creixement en el sector dels aturats sense ocupació anterior (+ 1,25 %, sent l’atur de 68.438) i la disminució en el sector dels serveis (- 2,64 %, sent l’atur de 274.812).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 100.303 (20,06 % del total). 20.670 són de països UE i 79.633 de països no UE, amb un descens mensual de 1.925 persones (24,37 % de la disminució de l’atur a tota Espanya, 7.899), i una disminució interanual de 13.905 (25,32 % del descens a tot l’Estat, 54.913 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (55.717), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 15.063.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de febrer: 208.002, amb un descens interanual del 9,9 %. 87.569 aturats són de països UE i 120.433 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,69 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 11,59 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,85 % en cas de subsidi, 9,65 % en la renda activa d’inserció, i 2,94 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes de febrer són un total de 2.838, el 11,97 % del total de les persones perceptores de l’ajuda.

Si comparem les dades de febrer amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una disminució dels perceptors de subsidi i dels qui reben la renda activa d’inserció, i un important creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,83 % al 11,59 % (un augment del 7,0 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 9,46 al 8,85 % (un 6,4 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (11,59 i 8,85 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 9,65 % del total dels perceptors, amb un 4,7 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de febrer cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI s’ha tornat a situat per sobre dels perceptors del subsidi. En termes percentuals, el nombre major és el dels estrangers perceptors de les ajudes del programa d’activació per a l’ocupació.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 47,1 % dels estrangers de països UE i el 43,5 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 52,9 i  el 56,5 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de febrer, un total de 2.147.533, el 38 % reben prestacions contributives i el 62 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 32,85 % (37,30 i 33,07 % els mesos de febrer de 2014 i 2015 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 140.7 milions d‘euros, un 8,3 % de la despesa total (creixement del 2,5 % sobre el mes anterior).

El 63,4 % de la despesa total de prestacions (1.692,9 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, i el 65,8 % en el cas dels aturats estrangers (65,5 i 64,0 % en els mesos de febrer de 2014 i 2015, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (14,31 %), per davant de les de Barcelona (12,96 %), %), Illes Balears (6,83 %), Alacant (5,15), València (5,15 %), Múrcia (3,98 %), Tarragona (3,94 %), Girona (3,91 %), Almeria (3,40 %), Màlaga (3,35 %), Castelló (2,61 %), i Saragossa (2,58 %).


E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen el primer lloc (44.947, 21,61 %), per davant dels marroquins (40.231, 19,34 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (10.513, 5,05 % %), per davant dels equatorians (10.152, 4,88 %), dels italians (8.319, 4,00 %), i dels colombians (7.896, 3,80 %).

No hay comentarios: