viernes, 22 de abril de 2016

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de març.El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dijous 21 d’abril les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de març.


A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de març hi ha un total de 1.643.064 afiliats, dels quals 688.668 són de països UE (358.449 homes i 30.219 dones), i 954.397 són de països no UE (536.374 homes i 418.023 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 5,10 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de març de 2015 era de 1.563.343. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 79.721 persones.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 25.969 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 4019 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 261.518 del mes de febrer de 2015 als actuals 265.537.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de gener és la següent: el 83,57 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,16 % al d’autònoms, el 0,25 % al del mar, i el 0.01 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (169.572 i 100.300, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (48.107 i 30.213), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (71.587 i 59.830).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (38.749), seguida de la boliviana (23.228) i paraguaiana (18.791).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de març, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (374.065, 22,77 %), seguida de Madrid (339.622, 20,67 %), Andalusia (222.443, 13,54 %) i la Comunitat Valenciana (178.160, 10,84 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 24.273, un 6,94 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (349.742, 22,37 %), seguida de Madrid (327.593, 20,95 %), Andalusia (210.519, 13,47 %) i la Comunitat Valenciana (170.602, 10,91 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 14,70 i 14,62 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 226.689 persones (16,51 %), de les quals 141.377 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 170.153 treballadors, un 12,39 %, dels quals 104.703 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 100.749 treballadors, un 7,34 % del total, dels quals 58.194 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 91.389 afiliats (6,66 %), dels quals 48.800 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 82.954 persones, un 6,04 %, dels quals 45.893 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 8,28 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (81.933, 30,86 %), del sector de l’hostaleria (49.426, 18,61 %), i del sector de la construcció (30.266, 11,40 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 20.345, i amb un creixement de l’afiliació del 7,94 % en sèrie interanual). Fa un any, i posant en relleu que  les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 14,92  i 15,80 % del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 208.796 persones (15,90 %), de les quals 131.067 eren de països no UE, i que ocupava la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 162.701 treballadors, un 12,39 %, dels quals 101.480 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 94.437 treballadors, un 7,19 % del total, dels quals 55.225 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 86.454 afiliats (6,58 %), dels quals 46.455 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupa a 76.612 persones, un 5,83 %, dels quals 42.386 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 10 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (77.382, 31,47 %), del sector de l’hostaleria (46.248, 18,81 %), i del sector de la construcció (28.040, 11,41 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 19.202, i amb un creixement de l’afiliació del 9 % en sèrie interanual)

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (298.504), i els marroquins es situen en la segona posició amb 205.113 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 92.558, quedant els italians en la quarta posició, 75.853, per davant dels equatorians amb 66.865, dels britànics amb 57.984, dels búlgars amb 53.535, dels bolivians amb 52.907, dels colombians amb 50.500, i dels portuguesos amb 41.230. Fa unany els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (279.128), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 194.762 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 90.296, quedant els equatorians en la quarta posició (69.466), per davant dels italians amb 66.404, dels bolivians amb 56.975, dels britànics amb 55.014, dels colombians amb 51.349, dels búlgars amb 50.816, i dels portuguesos amb 39.129.

3. La mitja del mes de març d’afiliats estrangers a Catalunya és de 374.065, dels quals 123.132 són de països UE i 250.933 de països no UE.

Per règims, el 83,73 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 16,08 % en el d’autònoms, i el 0,19 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (34.136, 27.537 i 12.807,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (12.405, 4.903 i 4.645), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (3.942 i 2.516). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (7.004), seguida de la població marroquina (2.910) i romanesa (2.600).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 3,79 i 11,80 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 52.888 (16,89 %), dels quals 39.397 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 47.364 afiliats (15,12 %) dels quals 32.664 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 32.720 afiliats (10,45 %), dels quals 21.354 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 30.130 (9,62 %), dels quals 19.337 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 18.853 (6,02 %), dels quals 14.514 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (15.874, 26,39 % del total), de l’hostaleria (12.125, 20,16 %) i de la construcció (5.151, 8,56 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 4,04 i 12,94 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 48.813 (16,45 %), dels quals 36.465 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 44.782 afiliats (15,22 %) dels quals 30.999 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 29.137 afiliats (9,90 %), dels quals 19.577 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 28.578 (9,84 %), dels quals 18.427 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 17.129 (5,82 %), dels quals 13.243 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (14.827, 27,04 % del total), de l’hostaleria (11.435, 20,85 %) i de la construcció (4.717, 8,60 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (45.361), seguits dels romanesos (37.603), i els xinesos ocupen la tercera posició (25.484). A continuació trobem els italians (24.069), els bolivians (15.846), els pakistanesos (15.428), els francesos (15.137), els equatorians (12.031), els colombians (9.661), i els peruans (8.541). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (42.543), seguits dels romanesos (34.571), i els xinesos ocupaven la tercera posició (24.592). A continuació trobàvem els italians (21.099), els bolivians (16.663), els pakistanesos (14.002), els francesos (13.917), els equatorians (12.556), els colombians (9.746), i els peruans (9.023).

No hay comentarios: