miércoles, 2 de marzo de 2016

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de febrer.

En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social, fetes  públiques avui dimecres, 2 de març, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de febrer ha estat de 1.612.681,  amb un augment de 11.759 persones sobre el mes anterior, degut al creixement de l’afiliació en el regim general (10.132) i també en el d’autònoms (1.496). El nombre de treballadors del regim d’autònoms és en l’actualitat de 261.518, i el del regim general és de 1.347.171.

Durant el mes de febrer el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 495.490 persones, mentre que l’augment del nombre d’estrangers va ser de 84.312.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractesque corresponen al mes de febrer i les de les prestacions corresponents al mesde gener, que han estat també publicades avui dimecres, 2 de març, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 491.290  (11,82 % del total). 171.610 són de països UE i 319.680 de països no UE. S’ha produït un augment    mensual de 2.305 persones (mentre que el creixement de l’atur a tota Espanya ha estat inferior, en concret 2.231 persones), i una disminució interanual de 54.939 (15,29 % de la disminució de l’atur del total de la població, 359.167). En les dades del mes de febrer destaca el creixement en el sector de l’agricultura (+ 5,71 %, sent l’atur de 53.392) i la disminució en la construcció (- 2,32 %, sent l’atur de 61.215).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 102.228 (20,80 % del total). 21.424 són de països UE i 80.804 de països no UE, amb un descens mensual de 634 persones (el creixement a tota Espanya ha estat de 2.305), i una disminució interanual de 13.813 (25,14 % del descens a tot l’Estat, 54.939 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (57.438), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 15.117.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de gener: 215.090, amb un descens interanual del 9,0 %. 91.972 aturats són de països UE i 123.118 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,82 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 11,76 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,96 % en cas de subsidi, 9,64 % en la renda activa d’inserció, i 2,89 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes de gener són un total de 2.837, el 11,63 % del total de les persones perceptores de l’ajuda.

Si comparem les dades de gener amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una disminució dels perceptors de subsidi i dels qui reben la renda activa d’inserció, i un important creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,98 % al 11,76 % (un augment del 7,0 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 9,46 al 8,96 % (un 5,3 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (11,76 i 8,96 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 9,64 % del total dels perceptors, amb un 4,5 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de gener cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI s’ha tornat a situat per sobre dels perceptors del subsidi. En termes percentuals, el nombre major és el dels estrangers perceptors de les prestacions contributives.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 49,2 % dels estrangers de països UE i el 44,1 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 50,8 i  el 55,9 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de gener, un total de 2.190.967, el 39 % reben prestacions contributives i el 61 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 34,08 % (38,48 i 34,05 % els mesos de gener de 2014 i 2015 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 146.678.000.000 euros, un 8,4 % de la despesa total (creixement del 3,7 % sobre el mes anterior).

El 64,4 % de la despesa total de prestacions (1.752.508 euros) es destina a la prestació contributiva, i el 66,8 % en el cas dels aturats estrangers (66,8 i 65,6 % en els mesos de gener de 2014 i 2015, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (13,83 %), per davant de les de Barcelona (12,92 %), %), Illes Balears (7,63 %), Alacant (5,16), València (4,86 %), Girona (4,25 %), Tarragona (3,98 %), Múrcia (3,83 %), Màlaga (3,43 %), Almeria (3,28 %), Saragossa (2,60 %), i Castelló (2,53 %).


E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen el primer lloc (46.860, 21.79 %), per davant dels marroquins (40.602, 18,88 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (10.794, 5,02 %), per davant dels equatorians (10.578, 4,92 %), dels italians (8.884, 4,13 %),i dels colombians (8.170, 3,80 %).

No hay comentarios: