viernes, 29 de enero de 2016

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2015.Segons les dades de l’enquesta de població activa del quart trimestre de2015, fetes públiques ahir, dijous 28 de gener, la població activa estrangera estava integrada per 2.720.700 persones, amb 1.948.700 ocupades i 772.000 aturades, mentre que 994.000 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.714.800, amb un augment trimestral de 4.800 i una disminució en sèrie interanual de 65.200 persones.


 
Cal fer esment del fet que l’EPA publicada ahir es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del tercer trimestre del 2015, la població activa estrangera ha disminuït en 7.800 persones i en sèrie interanual la disminució es de 72.200. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha disminuït en  18.000 persones sobre el trimestre anterior i en 80.900 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 73,24 %, 15,29 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,95 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha minvat un 0,31 %, mentre que la disminució de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,05 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,29 %, i la de la població estrangera del 0,65 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 28,38 %, es a dir  8,49 punts per sobre de l’espanyola (19,89 %). Durant el quart trimestre del 2015 la desocupació autòctona va disminuir en 53.700 persones, i també entre la població estrangera en 17.600.

Durant el quart trimestre del 2015 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un increment de 35.700 persones, i el d’estrangers de 9.800 si comparem les dades amb les del tercer trimestre. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 83.600 persones, la població aturada minva en 155.800 i la inactiva augmenta en 7.000, mentre que la població ocupada espanyola creix en 441.500 persones, la població aturada disminueix en 522.400, i la inactiva creix en 112.400. persones.

No hay comentarios: