jueves, 14 de enero de 2016

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de desembre.En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la SeguretatSocial, fetes  públiques el dimarts 5 de gener pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de desembre ha estat de 1.627.838,  amb un augment de 6.380 persones sobre el mes anterior, degut fonamentalment al major nombre d’afiliats en el regim general (7.124). El nombre de treballadors del regim d’autònoms ha augmenta en 251 persones i és en l’actualitat de 261.613, i el del regim general és de 1.362.610.

Durant el mes de desembre  el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 533.186 persones, mentre que l’augment del nombre d’estrangers va ser de 75.199.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes de desembre, i les de lesprestacions corresponents al mes de novembre, que van ser publicades també el dimarts 5 de gener pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 487217  (11,90 % del total). 173.248 són de països UE i 313.969 de països no UE. S’ha produït un descens    mensual de 6.634 persones (11,89 % del descens de l’atur a tota Espanya), i una disminució interanual de 43.774 (12,35 % de la disminució de l’atur del total de la població, 354.203). En les dades del mes de novembre destaca el creixement en el sector de la construcció (+ 2,91 %, sent l’atur de 63.712) i la disminució en l’agricultura (- 2,45 %, sent l’atur de 52.371).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 102.871 (19,94 % del total). 22.074 són de països UE i 80.797 de països no UE, amb una disminució  mensual de 1.132 persones (17,87 % del descens de l’atur en el conjunt d’Espanya), i una disminució interanual de 10.456 (23,88 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (57.787), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 15.698.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de novembre:  210.319, amb un descens interanual del 12,8 %. 89.821 aturats són de països UE i 120.498 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,73 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 11,86 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,79 % en cas de subsidi, 9,63 % en la renda activa d’inserció, i 2,69 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes de novembre són un total de 3.471, el 11,80 % del total de les persones perceptores de l’ajuda.

Si comparem les dades de novembre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una disminució dels perceptors de subsidi i dels qui reben la renda activa d’inserció, i un creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 11.01 % al 11,86 % (un augment del 7,7 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 9,53 al 8,79 % (un 7,7 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (11,86 i 8,79 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 9,63 % del total dels perceptors, amb un 4,1 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de novembre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors del subsidi i també que es troba por darrera del de perceptors de prestacions contributives.  
Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 49,2 % dels estrangers de països UE i el 43,4 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 50,8 i  el 56,6 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de novembre, un total de 2.162456, el 38 % reben prestacions contributives i el 62 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 32,97 % (37,98 i 35,25 % els mesos de novembre de 2013 i 2014 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 139.100.000 euros, un 8,3 % de la despesa total (el mateix percentatge que el mes anterior).

El 62,6 % de la despesa total de prestacions (1.671.392 euros) es destina a la prestació contributiva, i el 66,0 % en el cas dels aturats estrangers (66,4 i 65,2 % en els mesos d’octubre de 2013 i 2014, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (13,98 %), per davant de les de Barcelona (13,01 %), %), Illes Balears (6,89 %), Alacant (5,09), València (4,86 %), Girona (4,20 %), Múrcia (4,06 %), ,Tarragona (3,80 %), Almeria (3,50 %), Màlaga (3,27 %), Saragossa (2,72 %), i Castelló (2,48 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen el primer lloc (46.590, 22,15 %), per davant dels marroquins (40.168, 19,10 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (10.837, 5,15 %), per davant dels equatorians (10.303, 4,90 %), dels italians (8.406, 4,0 %), i dels colombians (7.973, 3,79 %).

No hay comentarios: