miércoles, 2 de diciembre de 2015

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de novembre.
En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social, fetes  públiques avui dimecres, 2 de desembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.


Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de novembre ha estat de 1.621.458,  amb un descens de 12.186 persones sobre el mes anterior, degut a la disminució d’afiliats en el regim general (11.818) i també en el d’autònoms (53). El nombre de treballadors del regim d’autònoms és en l’actualitat de 261.462, i el del regim general és de 1.355.586.

Durant el mes de novembre  el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 527.335 persones, mentre que l’augment del nombre d’estrangers va ser de 72.060.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrati contractes que corresponen al mes de novembre, i les de les prestacionscorresponents al mes d’octubre, que han estat publicades també avui dimecres, 2 de desembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 493.551  (11,89 % del total). 174.495 són de països UE i 319.056 de països no UE. S’ha produït un augment    mensual de 6.691 persones (el descens de l’atur a tota Espanya ha estat de27.071 persones), i una disminució interanual de 39.466 (10,87 % de la disminució de l’atur del total de la població, 362.818). En les dades del mes de setembre destaca el creixement en el sector dels serveis (+ 3,09 %, sent l’atur de 283.410) i la disminució en l’agricultura (- 2,65 %, sent l’atur de 53.684).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 104.003 (21,07 % del total). 22.220 són de països UE i 81.783 de països no UE, amb un augment mensual de 1.594 persones (23,03 % del creixement de l’atur en el conjunt d’Espanya), i una disminució interanual de 9.190 (23,28 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (58.810), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 15.607.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’octubre:  199.630, amb un descens interanual del 14,2 %. 83.300 aturats són de països UE i 116.330 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,32 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 11,39 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,30 % en cas de subsidi, 9,79 % en la renda activa d’inserció, i 2,73 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes d’0ctubre són un total de 3.365, el 12,11 % del total de les persones perceptores de l’ajuda.

Si comparem les dades d’octubre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una disminució dels perceptors de subsidi i dels qui reben la renda activa d’inserció, i un creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,70 % al 11,39 % (un augment del 6,4 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 9,18 al 8,30 % (un 9,6 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (11,39 i 8,30 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 9,79 % del total dels perceptors, amb un 2,7 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes d’octubre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors del subsidi i també que es troba por darrera del de perceptors de prestacions contributives. En termes percentuals, el nombre major és el dels estrangers perceptors de l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 48 % dels estrangers de països UE i el 42,4 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 52 i  el 57,6 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’octubre, un total de 2.141.698, el 37 % reben prestacions contributives i el 63 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 32,01 % (37,04 i 34,55 % els mesos d’octubre de 2013 i 2014 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 129.812.000 euros, un 8,0 % de la despesa total (el mateix percentatge que el mes anterior).

El 61,8 % de la despesa total de prestacions (1.629.359 euros) es destina a la prestació contributiva, i el 64,7 % en el cas dels aturats estrangers (66,2 i 65,1 % en els mesos d’octubre de 2013 i 2014, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (14,75 %), per davant de les de Barcelona (13,40 %), %), València (5,31 %), Alacant (5,14), Múrcia (4,59 %), Almeria (4,14 %), Illes balears (3,93 %), Girona (3,65 %), Tarragona (3,34 %), Màlaga (3,18 %), Saragossa (2,87 %), i Castelló (2,60 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen el primer lloc (45.264, 22,67 %), per davant dels marroquins (40.698, 20,39 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (10.323, 5,17 %), per davant dels equatorians (9.900, 4,96 %), dels colombians (7.522, 3,77 %), i dels italians (7.237, 3,63 %).

No hay comentarios: