miércoles, 2 de septiembre de 2015

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes d’agost.

En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social, fetes  públiques avui dimecres, 2 de setembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juny ha estat de 1.643.645,  amb una disminució de 17.349 persones sobre el mes anterior, degut fonamentalment a la caiguda d’afiliats en el regim general de 17.209. El nombre de treballadors del regim d’autònoms és en l’actualitat de 259.529, i l’afiliació ha disminuït el mes d’agost en 201 persones.

Durant el mes d’agost el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 531.378 persones, mentre que l’augment del nombre d’estrangers va ser de 60.822.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrati contractes que corresponen al mes d’agost, i les de les prestacionscorresponents al mes de juliol, que han estat publicades també avui dimecres, 2 de setembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 464.171  (11,41 % del total). 165.624 són de països UE i 298.547 de països no UE. S’ha produït un descens   mensual de 6.692 persones (l’atur ha crescut a España en 21.679 persones), i una disminució interanual de 44.251 (12,29 % de la disminució de l’atur del total de la població). En les dades del mes d’agost destaca la disminució en el sector de l’agricultura (- 4,84 %, sent l’atur de 52.766) i entre les persones sense ocupació anterior (- 3,86 %, sent l’atur de 64.610)

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 93.064 (18,38 % del total). 19.568 són de països UE i 73.496 de països no UE, amb un descens mensual de 2.010 persones (30,03 % del descens en el conjunt d’Espanya), i una disminució interanual de 12.004 (27,12 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (49621), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 16.411.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juliol:  203.881, amb un descens interanual del 13,9 %. 82.946 aturats són de països UE i 116.935 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,15 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,99 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,86 % en cas de subsidi, 9,87 % en la renda activa d’inserció, i 2,79 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes de juliol són un total de 7.160, el 12,66 % del total de les persones perceptores de l’ajuda.

Si comparem les dades de juliol amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una important disminució dels perceptors de subsidi i molt més matisada dels qui reben la renda activa d’inserció, i un creixement considerable de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,50 % al 10,99 % (un augment del 4,7 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 8,91 al 7,86 % (un 11,8 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (10,99 i 7,86 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 9,87 % del total dels perceptors, amb un 2,9 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de juliol cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors del subsidi i també que es troba por darrera del de perceptors de prestacions contributives. En termes percentuals, el nombre major és el dels estrangers perceptors de l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 51,3 % dels estrangers de països UE i el 43,9 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 48,7 i  el 56,1 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de juliol, un total de 2.228.738, el 39 % reben prestacions contributives i el 61 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 32,91 % (38,53 i 35,02 % els mesos de juliol de 2013 i 2014 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 133.300.000 d’euros, un 9,1 % de la despesa total (una disminució de més de un punt, 1,2, sobre la de l’any anterior).

El 62,6 % de la despesa total de prestacions (1.678.240 euros) es destina a la prestació contributiva, i el 66,1 % en el cas dels aturats estrangers (67,9 i 67,7 % en els mesos de juliol de 2013 i 2014, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (14,77 %), per davant de les de Barcelona (12,71 %), %), Almeria (6,61 %), València (6,55 %), Múrcia (5,35 %),Alacant (4,88 %), Màlaga (3,02 %), Tarragona (2,85 %), Castelló (2,64 %), Saragossa (2,59 %), Girona (2,49 %), i  Illes Balears (2,23 %).


E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen el primer lloc (48.056, 23,57 %), per davant dels marroquins (45.649, 22,39 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (10.589, 5,19 %), per davant dels equatorians (10.063, 4,94 %), dels colombians (7.086, 3,48 %), i dels italians (6.310, 3,09 %).

No hay comentarios: