jueves, 20 de agosto de 2015

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de juliol.1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat avui, dijous 20 d’agost, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mesde juliol.


A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de juliol hi ha un total de 1.660.994 afiliats, dels quals 685.599 són de països UE (358.794 homes i 326.805 dones), i 975.395 són de països no UE (541.771 homes i 433.624 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 3,76 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de juliol de 2014 era de 1.600.764. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 60.140 persones.

Cal destacar la disminució de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 8.558 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 1.288 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 239.095 del mes de juliol de 2014 als actuals 259.730.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de juliol d’enguany és la següent: el 84,06 pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 15,64 % al d’autònoms, el 0,29 % al del mar, i el 0.02 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (175.528 i 102.398, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (47.148 i 28.796), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (57.451 i 49.409).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (38.248), seguida de la boliviana (26.109) i paraguaiana (19.465).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de juliol, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (395.578, 23,82 %), seguida de Madrid (335.617, 20,21 %), Andalusia (181.361, 10,92 %) i la Comunitat Valenciana (173.457, 10,44 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 16.507, un 4,35 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (379.072, 23,68 %), seguida de Madrid (329.459, 20,58 %), Andalusia (175.572, 10,97 %) i la Comunitat Valenciana (165.525, 10,34 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 12,64  i 14,72 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 277.307 persones (19,86 %), de les quals 167.735 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 176.098 treballadors, un 12,61 %, dels quals 108.611 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 107.548 treballadors, un 7,70 % del total, dels quals 62.762 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 89.853 afiliats (6,44 %), dels quals 48.313 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 79.293persones, un 5,68 %, dels quals 43.365 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 11,4 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (81.995, 31,57 %), del sector de l’hostaleria (49.893, 19,21 %), i del sector de la construcció (29.588, 11,39 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 20.020, i amb un creixement de l’afiliació del 10,2 % en sèrie interanual). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 12,60  i 15,76 % del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 265.417 persones (19,56 %), de les quals 162.481 eren de països no UE, i que ocupava la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 172.456  treballadors, un 12,71 %, dels quals 108.047 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 102.492 treballadors, un 7,55 % del total, dels quals 61.966 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 87.281 afiliats (6,43 %), dels quals 47.559 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 71.668 persones, un 5,25 %, dels quals 38.341 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (76.081, 31,82 %), del sector de l’hostaleria (47.418, 19,83 %), i del sector de la construcció (26.845, 11,23 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.697)

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (292.160), i els marroquins es situen en la segona posició amb 192.812 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 93.853, quedant els italians en la quarta posició (77.949), per davant dels equatorians amb 73.436 dels bolivians amb 58.077, dels colombians amb 56.069, dels britànics amb 55.819, dels búlgars amb 53.382, i dels portuguesos amb 41.565. Fa un any els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (274.571), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 180.813 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 91.077, quedant els equatorians en la quarta posició (78.796), per davant dels italians amb 69.311, dels bolivians amb 64.751, dels colombians amb 59.640, dels britànics amb 54.000, dels búlgars amb 51.247,  i dels treballadors del Perú amb 37.211

3. La mitja del mes de juliol d’afiliats estrangers a Catalunya és de 395.578, dels quals 127.567 són de països UE i 268.012 de països no UE.

Per règims, el 85,15 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 14,63 % en el d’autònoms, i el 0,22 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (36.875, 30.795 i 13.390,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (12.016, 4.576 i 4.507), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.074 i 4.347). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (7.708), seguida de la població marroquina (2.943) i romanesa (2.574).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 5,78 i 11,21 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 66.070 (19,61 %), dels quals 48.122 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.043 afiliats (15,75 %) dels quals 35.724 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 34.278 afiliats (10,18 %), dels quals 22.737 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.706 (8,82 %), dels quals 19.143 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 17.936 (5,32 %), dels quals 13.936 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (15.682, 27,10 % del total), de l’hostaleria (12.086, 20,88 %) i de la construcció (5.029, 8,69 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 6,03 i 12,22 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 63.306 (19,43 %), dels quals 46.493 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 51.924 afiliats (15,94 %,) dels quals 35.149 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 30.975 afiliats (9,51 %), dels quals 21.661 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.229 (8,97 %), dels quals 19.022 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 15.224 (4,67 %), dels quals 11.551 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (14.521, 27,68 % del total), de l’hostaleria (11.494, 21,91 %) i de la construcció (4.395, 8,38 %)

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (49.064), seguits dels romanesos (42.362), i els xinesos ocupen la tercera posició (25.694). A continuació trobem els italians (23.451), els bolivians (17.198), els pakistanesos (16.144), els francesos (15.020), els equatorians (13.262), els colombians (10.851), i els peruans (9.233). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (46.379), seguits dels romanesos (39.451), i els xinesos ocupaven la tercera posició (24.596). A continuació trobàvem els italians (20.848), els bolivians (18.827), els pakistanesos (14.579), els equatorians (14.455), els francesos (13.754), els colombians (11.653), i els peruans (10.492).

No hay comentarios: