viernes, 24 de julio de 2015

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2015.
Segons les dades de l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2015, fetes públiques ahir, dijous 23 de juliol de 2015, la població activa estrangera estava integrada per 2.760.400 persones, amb 1.909.200 ocupades i 851.300 aturades, mentre que 964.800 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.725.300, amb un descens trimestral de 29.400 i en sèrie interanual de 102.400 persones.


Cal fer esment del fet que l’EPA publicada ahir es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del primer trimestre del 2015, la població activa estrangera ha disminuït en 8.200 persones i en sèrie interanual la disminució es de 75.800. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en 124.400 persones sobre el trimestre anterior i ha augmentat en 115.500 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 74,10 %, 15,85 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (58,25 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha augmenta un 0,36 %, mentre que el creixement de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,34 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un increment del 0,21, i la de la població estrangera no experimenta canvi. .

La taxa d’atur de la població estrangera és del 30,84 %, es a dir  9,62 punts per sobre de l’espanyola (21,22 %). Durant el segon trimestre del 2015 la desocupació autòctona va disminuir en 215.300 persones, i també entre la població estrangera en 80.300. 

Durant el segon trimestre del 2015 cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un increment de 339.700 persones., i el d’estrangers de 72.100 comparem les dades amb les primer trimestre. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 41.200 persones, la població aturada minva en 117.000 i la inactiva en 26.600, mentre que la població ocupada espanyola creix en 472.300 persones, la població aturada disminueix en 356.900, i la inactiva disminueix en 44.500.persones

No hay comentarios: