jueves, 2 de julio de 2015

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de juny.En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a laSeguretat Social, fetes  públiques avui dimarts, 2 de juliol, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.


Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juny ha estat de 1.668.099,  amb un augment de 4.882 persones sobre el mes anterior, degut fonamentalment al increment d’afiliats en el regim d’autònoms de 3.725. El nombre de treballadors d’aquest regim és en l’actualitat de 258.442 afiliats. L’afiliació total de la població autònoma també ha augmentat en 12.715 persones, sent en l’actualitat 3.181.086.

Durant el mes de juny el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 571.400 persones, mentre que l’augment del nombre d’estrangers va ser de 58.422.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrati contractes que corresponen al mes de juny, i les de les prestacions corresponentsal mes de maig, que han estat publicades també avui dimarts, 2 de juny, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 487.274  (11,82 % del total). 168.442 són de països UE i 318.832 de països no UE. S’ha produït un descens   mensual de 8.438 persones (8,90 % del descens de tota la població), i una disminució interanual de 40.964 (12,43 % de la disminució de l’atur del total de la població). En les dades del mes de juny destaca la disminució en el sector de serveis (-3,55 %, sent l’atur de 265.631) i el creixement en el sector de l’agricultura (11,08 %, sent l’atur de 56.102).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 99.757 (19,52 % del total). 19.622 són de països UE i 80.135 de països no UE, amb un descens mensual de 4.465 persones (52,91 % del descens en el conjunt d’Espanya), i una disminució interanual de 11.273 (27,51 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (52.873), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 17.260.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de maig:  196.412, amb un descens interanual del 15,8 %. 80.182 aturats són de països UE i 116.230 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,12 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,57 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,36 % en cas de subsidi, 9,98 % en la renda activa d’inserció, i 2,60 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes de maig són un total de 6.362, el 12,88 % del total de les persones perceptores de l’ajuda.

Si comparem les dades de maig amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una important disminució dels perceptors de subsidi i molt més matisada dels qui reben la renda activa d’inserció, i un creixement considerable de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,06 % al 10,57 % (un augment del 5,2 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 9,36 al 8,36 % (un 10,7 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (10,57 i 8,36 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 9,98 % del total dels perceptors, amb un 2,7 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de maig cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors del subsidi i també que es troba por darrera del de perceptors de prestacions contributives. En termes percentuals, el nombre major és el dels estrangers perceptors de l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 44,2 % dels estrangers de països UE i el 38,4 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 55,8 i  el 61,6 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’abril, un total de 2.154.701, el 35 % reben prestacions contributives i el 65 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 31,23 % (37,91 i 34,28 % els mesos de maig de 2013 i 2014 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 122.867 milions d’euros, un 7,6 % de la despesa total (un descens del 19,9 % sobre l’any anterior).

El 60,8 % de la despesa total de prestacions (1.623.829 euros) es destina a la prestació contributiva, i el 61,1 % en el cas dels aturats estrangers (66,1 i 64,3 % en els mesos de maig de 2013 i 2014, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (16,54 %), per davant de les de Barcelona (14,02 %), %), València (6,08 %), Alacant (4,87 %), Almeria (4,51 %), Múrcia (4,28), Màlaga (3,21 %), Tarragona (3,11 %), Castelló (2,91 %), Girona (2,89 %), Saragossa (2,86 %), i  Illes Balears (2,33 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos consoliden el primer lloc (43.344, 22,07 %), per davant dels marroquins (41.279, 21,02 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (10.323, 5,26 %). En quart lloc trobem els búlgars (9.912, 5,05 %), en cinquè els colombians (7.985, 4,07 %), i en sisè els italians (6.733, 2,51 %).

No hay comentarios: