martes, 2 de junio de 2015

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de maig.
En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la SeguretatSocial, fetes  públiques avui dimarts, 2 de juny, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.


Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de maig ha estat de 1.663.217,  amb un augment de 55.334 persones sobre el mes anterior, degut fonamentalment al increment d’afiliats en el regim general de 50.868. Per la seva banda, el nombre de treballadors autònoms ha crescut en 4.355, sent en l’actualitat un total de 254.717 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma també ha augmentat en 16.768 persones, sent en l’actualitat 3.168.371.

Durant el mes de maig el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 592.937 persones, mentre que l’augment del nombre d’estrangers va ser de 54.996.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes de maig, i les de les prestacionscorresponents al mes d’abril, que han estat publicades també avui dimarts, 2 de juny, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 495.712  (11,76 % del total). 170.141 són de països UE i 325.571 de països no UE. S’ha produït un descens   mensual de 23.057 persones (19,54 % del descens de tota la població), i una disminució interanual de 44.630 (12,48 % de la disminució de l’atur del total de la població). En les dades del mes de maig destaca la disminució en el sector de l’agricultura (9,21 %, sent l’atur de 50.507 persones)i en el de serveis (4,44 %, sent l’atur de 275.136).       

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 104.222 (19,59 % del total). 20.717 són de països UE i 83.505 de països no UE, amb un descens mensual de 5.891 persones (25,54 % del descens en el conjunt d’Espanya), i una disminució interanual de 11.453 (25,54 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (56.286), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 17.612.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’abril:  207.119, amb un descens interanual del 14,4 %. 85.114 aturats són de països UE i 122.005 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,27 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,39 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,82 % en cas de subsidi, 10,07 % en la renda activa d’inserció, i 2,54 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes d’abril són un total de 5.658, el 12,86 % del total de les persones perceptores de l’ajuda.

Si comparem les dades d’abril amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una important disminució dels perceptors de subsidi i molt més matisada dels qui reben la renda activa d’inserció, i un creixement considerable de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 9,77 % al 10,39 % (un augment del 6,4 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 9,76 al 8,82 % (un 9,7 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (10,39 i 8,82 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,07 % del total dels perceptors, amb un 2,3 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes d’abril cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors del subsidi i també que es troba por darrera del de perceptors de prestacions contributives. En termes percentuals, el nombre major és el dels estrangers perceptors de l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 43,7 % dels estrangers de països UE i el 38,0 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 56,3 i  el 62,0 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’abril, un total de 2.233.162, el 36 % reben prestacions contributives i el 64 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 31,44 % (37,65 i 34,22 % els mesos d’abril de 2013 i 2014 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 130.458 milions d’euros, un 7,6 % de la despesa total (un descens del 18,1 % sobre l’any anterior).

El 61,7 % de la despesa total de prestacions (1.707.302 euros) es destina a la prestació contributiva, i el 61,0 % en el cas dels aturats estrangers (65,8 i 63,7 % en els mesos d’abril de 2013 i 2014, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (16,50 %), per davant de les de Barcelona (13,98 %), %), València (5,81 %), Alacant (4,88 %), Almeria (3,88 %), Múrcia (3,63), Illes Balears (3,36 %), Tarragona (3,32 %), Màlaga (3,23 %), Saragossa (3,07 %), Girona (3,02 %), i Castelló (2,91 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos consoliden el primer lloc (45.528, 21,98 %), per davant dels marroquins (41.235, 19,91 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (10.904, 5,26 %). En quart lloc trobem els búlgars (10.530, 5,08 %), en cinquè els colombians (8.585, 4,14 %), i en sisè els italians (7.255, 3,50 %).

No hay comentarios: